: : no­va izložba u muo Zbog nje­ga vo­li­mo Za­greb

Mu­zej su­vre­me­ne umjet­nos­ti pod­sje­ća nas na naj­na­pred­ni­jeg ar­hi­tek­ta Za­gre­ba IG­NJA­TA FI­SHE­RA i nje­gov osje­ćaj za “to­tal look”

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

U bol­ni­cu obič­no ide­mo po zdrav­s­tve­nu po­moć, a ne da bi­smo joj se di­vi­li, ali od sre­di­ne ruj­na, na­kon što u Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt po­gle­da­mo iz­lož­bu o dje­lu za­gre­bač­kog ar­hi­tek­ta Ig­nja­ta Fis­c­he­ra (1870.–1948.), mo­ći će­mo od­mah iza ugla to­ga mu­ze­ja pro­na­ći Fis­c­he­ro­vo re­mek-dje­lo – Sa­na­to­rij u Je­li­sa­vi­noj uli­ci, da­naš­nja dje­čja bol­ni­ca u Kla­iće­voj – i di­vi­ti joj se zna­ju­ći za­što! Fis­c­her je za pri­vat­nog na­ru­či­te­lja Ro­ka Jo­ko­vi­ća pro­jek­ti­rao tu pr­vu za­gre­bač­ku po­lik­li­ni­ku kao svo­je­vr­stan “ge­sam­t­kuns­twerk”, ka­ko je na­zi­va i auto­ri­ca iz­lož­be o Fis­c­he­ru dr. sc. Ma­ri­na Ba­ga­rić, ko­ja je na­pi­sa­la i iz­nim­no za­nim­lji­vu knji­gu o tom Fis­c­he­ro­vu Sa­na­to­ri­ju iz 1908. stav­lja­ju­ći ga uz bok zgra­di Sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce ar­hi­tek­ta Ru­dol­fa Lubyn­skog. I pro­jekt bol­ni­ce na Ša­la­ti je na­ru­čen od Fis­c­he­ra, ali je Sa­na­to­rij u Kla­iće­voj sa­vr­še­ni­ji sa svo­jim kut­no ra­ši­re­nim kri­li­ma ko­ja osi­gu­ra­va­ju do­volj­no svje­tla za sve pros­to­re či­ju je na­mje­nu pom­no raz­ra­dio Fis­c­he, an­ti­ci­pi­ra­ju­ći sve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.