DA­MIR MIHANOVIC

Ja sam ot­krio ko­rup­ci­ju u Hr­vat­skoj i na­kon to­ga do­bio ot­kaz

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Na­kon afe­re Fi­mi me­dia po­ru­či­li su mi “is­ci­pe­la­rit će­mo te”

Da­mir Mi­ha­no­vić čo­vjek je ko­ji je ra­zot­krio afe­ru Fi­mi me­di­ja. Je­dan je od dva­de­se­tak di­rek­to­ra ko­ji su bi­li po­zva­ni na fa­moz­ni sas­ta­nak u Ban­ske dvo­re ka­da im je biv­ši pre­mi­jer Sa­na­der pri­op­ći da dr­žav­ne tvrt­ke tre­ba­ju su­ra­đi­va­ti s Fi­mi me­di­jom, u vlas­niš­tvu pri­ja­te­lji­ce biv­šeg še­fa Ca­ri­ne i riz­ni­ča­ra HDZ-a Mla­de­na Ba­ri­ši­ća. Upra­vo pre­ko Fi­mi me­di­je iz­vla­čio se no­vac iz dr­žav­nih tvrt­ki ko­je je po­tom tran­sfe­ri­ran u HDZ, ali i u dže­po­ve is­tak­nu­tih HDZ-ova­ca. Ka­da je Mi­ha­no­vić pred is­tra­ži­te­lji­ma ra­zot­krio naj­krup­ni­ju ko­rup­cij­sku afe­ru nje­gov pri­vat­ni ži­vot, sli­ko­vi­to re­če­no, pre­tvo­rio se u pa­kao. Po­če­le su pri­jet­nje, ne­ugod­ni te­le­fon­ski po­zi­vi, sms-ovi, ali što je naj­go­re od sve­ga do­bio je ot­kaz u Cro­ati­ji osi­gu­ra­nju... U in­ter­v­juu za Ob­zor opi­su­je s či­me se sve su­očio, ka­ko je ra­zot­krio tu afe­ru, je li mu se ži­vot vra­tio u kak­vu-tak­vu nor­ma­lu... :: Ka­da ste ra­zot­kri­li sas­ta­nak u Vla­di i afe­ru Fi­mi me­di­ja do­bi­li ste ot­kaz. Toč­no, na­kon mog pr­vog is­ka­za u Usko­ku i svje­do­če­nja na te­le­vi­zi­ji, Vla­da RH je da­la pre­po­ru­ku Nad­zor­nom od­bo­ru Cro­atia osi­gu­ra­nja na če­lu s ta­daš­njim pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Iva­nom Šu­ke­rom i sa­bor­skim zas­tup­ni­kom An­dri­jom He­bran­gom da do- ne­su od­lu­ku o Voj­ko­vi­će­voj i mo­joj smje­ni iz upra­ve druš­tva. Na­kon što sam Usko­ku dao dru­gi is­kaz do­bi­li smo ot­ka­ze iz tvrt­ke. NO je obraz­lo­žio mo­ju smje­nu ti­me da sam „me­dij­skim is­tu­pom na­nio šte­tu druš­tvu“. Ka­ko je moj je­di­ni me­dij­ski is­tup u tom raz­dob­lju bi­lo jav­no ra­zot­kri­va­nje slu­ča­ja ko­rup­ci­je ve­za­nog za pos­lo­va­nje Fi­mi me­di­je s dr­žav­nim tvrt­ka­ma i mi­nis­tar­stvi­ma, sma­tram da je to obraz­lo­že­nje NO-a je­dan od ključ­nih do­ka­za da je HDZ kroz ins­ti­tu­ci­je Vla­de i NO-a nas­to­jao za­ta­ška­ti i spri­je­či­ti otva­ra­nje, za HDZ, ap­so­lut­no ne­ugod­ne afe­re. Mo­tiv tak­ve nji­ho­ve od­lu­ke je oči­to bio „strah za vlas­ti­tu ko­žu“ te po­ku­šaj utje­ca­ja ne sa­mo na me­ne ne­go i na os­ta­le di­rek­to­re, su­di­oni­ke sas­tan­ka u Ban­skim dvo­ri­ma da šu­te o iz­vla­če­nju no­va­ca iz dr­žav­nih po­du­ze­ća za pri­vat­ne i stra­nač­ke po­tre­be HDZ-ovih po­li­ti­ča­ra. Us­li­je­di­le su te­le­fon­ske pri­jet­nje mo­joj obi­te­lji i me­ni i vje­ruj­te mi da ni­je jed­nos­tav­no ži­vje­ti pod tim pri­ti­skom ka­da zna­te da pro­tiv se­be ima­te je­dan dio moć­nog dr­žav­nog apa­ra­ta i naj­ve­će po­li­tič­ke stran­ke. :: Za po­moć ste se ta­da obra­ti­li Vla­di? U vi­še na­vra­ta sam slao pi­sma pred­sjed­ni­ci Vla­de u ko­jem sam tra­žio za­šti­tu suk­lad­no član­ku 3.2. Vla­di­nog an­ti­ko­rup­cij­skog pro­gra­ma u ko­jem se jam­či za­šti­ta oso­ba­ma ko­je su uka­za­le na ko­rup­ci­ju. Me­đu­tim, ni­ka­da ni­sam do­bio ni­ka­kav od­go­vor. Oče­ki­vao sam da će Vla­da po­šti­va­ti svoj An­ti­ko­rup­cij­ski pro­gram ko­je­ga su sa­mi usvo­ji­li. Da su ga po­što­va­li i bi­li dos­li­jed­ni u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je ne bih da­nas pro­la­zio sve ovo što pro­la­zim. Ta­da sam shva­tio da su ko­rup­tiv­ni ele­me­na­ti u HDZ-u i u Vla­di po­ve­za­ni “za­ko­nom o spo­je­nim po­su­da­ma”. Shva­tio sam raz­lo­ge za­što ni­su is­po­što­va­li svoj an­ti­ko­rup­cij­ski pro­gram - iz stra­ha da is­tra­ge ne do­đu do njih sa­mih. Osje­ćao sam da je dio dr­žav­nog apa­ra­ta u pot­pu­nos­ti za­ka­zao u smis­lu za­šti­te svje­do­ka te sam pre­pu­šten sam se­bi. Me­đu­tim, raz­na svje­do­če­nja ko­ja mo­že­mo pro­či­ta­ti u ti­sku sa­mo su po­t­vr­di­li mo­je pret­pos­tav­ke - bra­ni­li su sa­mi se­be. S dru­ge stra­ne sam osje­tio ve­li­ku pot­po­ru i po­vje­re­nje lju­di iz DORH-a i USKOK-a. ::Dak­le, pre­mi­jer­ka ko­ja se ku­ne u bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je ni­je vam baš ni jed­nom ri­je­čju od­go­vo­ri­la na va­pa­je za po­moć? Ni­ti ona ni­ti it­ko iz nje­zi­nog ka­bi­ne­ta ni­je mi od­go­vo­rio na mo­je pi­smo ni­ti su me za­šti­ti­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.