NA­LO­ZI O MOM PRO­GO­NU DO­LA­ZE IZ VR­HA VLA­DE I IZ VR­HA HDZ-A. PRI­JE­TI­LI SU ME­NI I MO­JOJ OBI­TE­LJI, ALI JA SE NE POV­LA­ČIM!

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Ko­li­ko ste du­go bi­li bez pos­la? Ni­sam bio du­go, hva­la Bo­gu. :: Je li mo­gu­će da je Sa­na­der is­klju­či­vi kri­vac za ko­rup­ci­ju u Hr­vat­skoj, a os­ta­li u HDZ-u ni­su ni­šta zna­li? Na­kon pro­go­na ko­ji sam do­ži­vio u pos­t­sa­na­de­ro­vo do­ba bi­lo mi je ap­so­lut­no jas­no da ko­rup­cij­sku ho­bot­ni­cu ne či­ni sa­mo jed­na oso­ba ne­go je oči­to ri­ječ i o ve­ćoj sku­pi­ni lju­di na či­jem je če­lu niz vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nih po­li­ti­ča­ra u što me uvje­ra­va i svje­do­če­nje še­fi­ce ra­ču­no­vod­stva, o če­mu smo mo­gli či­ta­ti i u va­šim no­vi­na­ma. Na­rav­no, pre­pus­ti­mo ko­nač­nu ocje­nu pra­vo­su­đu ko­li­ko je bi­lo su­di­oni­ka i tko je sve bio uklju­čen u iz­vla­ča­nje no­va­ca iz dr­žav­nih tvrt­ki za pri­vat­ne i stra­nač­ke stva­ri. :: U HDZ-u sa­da go­vo­re da ni­su zna­li za cr­ne fon­do­ve, je li to mo­gu­će? Pre­ma ono­me što sam pro­či­tao iz ti­ska, pre­ve­lik je broj lju­di bio uklju­čen u iz­vla­če­nje i pra­nje nov­ca i za­to je pu­no lju­di mo­ra­lo i zna­ti za te rad­nje. Za­to mi je ta for­mu­la­ci­ja i te­ško pri­hvat­lji­va. :: U HDZ-u sa­da na sva us­ta vi­ču ka­ko su is­tra­ge o cr­nim fon­do­vi­ma u toj stran­ci po­li­tič­ki pro­gon. Ta­ko ni­su go­vo­ri­li ka­da su is­tra­ge bi­le us­mje­re­ne na Sa­na­de­ra. Po­li­ti­ča­ri ko­ji go­vo­re da je ovo po­li­tič­ki pro­gon su oni ko­ji že­le utje­ca­ti na rad DORH-a i Uskoka. To su po­li­ti­ča­ri ko­ji su mis­li­li da su DORH i Uskok ins­tru­ment vla­da­ju­će po­li­ti­ke. Uvje­ren sam da je upra­vo tim i tak­vim po­li­ti­ča­ri­ma, biv­šim i sa­daš­njim od naj­ve­ćeg in­te­re­sa da pu­šta­ju de­ta­lje u jav­nost o ti­je­ku is­tra­ge. Na taj na­čin ne sa­mo da ome­ta­ju is­tra­gu ne­go se i po­zi­ci­oni­ra­ju na na­čin ka­ko bi se što bo­lje za­šti­ti­li od mo­gu­ćeg pro­go­na. :: Vje­ru­je­te li da Ja­dran­ka Ko­sor, ka­ko tvr­di, ni­je zna­la za cr­ne fon­do­ve u HDZ-u? To će do­ka­za­ti is­tra­ga Uskoka je li zna­la ili ni­je zna­la, je li ima­la ko­ris­ti od cr­nih fon­do­va ili ni­je. Ali bit­no je na­gla­si­ti da sva­ki po­li­ti­čar mo­ra ima­ti po­li­tič­ku i mo­ral­nu od­go­vor­nost za ono što se do­ga­đa u nje­go­voj stran­ci, u nje­go­voj kam­pa­nji i okru­že­nju. Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je ne smi­je bi­ti sa­mo na dek­la­ra­tiv­noj ra­zi­ni, a pred ko­rup­ci­jom u svo­joj ne­po­sred­noj bli­zi­ni za­tva­ra­ti oči i pra­vi­ti se da ni­šta ne zna­ju ili ni­su vi­dje­li. :: Ka­ko je sve kre­nu­lo s va­šim svje­do­če­njem o fa­moz­nom sas­tan­ku u Vla­di i afe­ri Fi­mi me­di­ja, ka­ko ste pos­ta­li svje­dok? Ini­ci­ja­ti­va je kre­nu­la od DORH-a, ima­li smo se­ri­ju raz­go­vo­ra i ta­da smo kre­nu­li s ra­zo­tr­ki­va­njem ci­je­le pri­če. Lju­di u DORH-u su na­kon tih raz­go­vo­ra po­kre­nu­li is­tra­gu. :: Iz sa­daš­nje pres­pek­ti­ve, na­kon sve­ga što ste proš­li, bis­te li po­nov­no pris­ta­li svje­do­či­ti o kri­mi­na­lu? Žr­tva je bi­la pre­ve­li­ka i ne znam što me još oče­ku­je u bu­duć­nos­ti. S jed­ne stra­ne ka­da vi­dim re­zul­ta­te USKOKa či­ji is­tra­ži­te­lji ra­de ci­je­li dan i noć, on­da bih imao hra­bros­ti po­no­vi­ti svje­do­če­nje da im po­mog­nem, ali ako bi me net­ko od pri­ja­te­lja pi­tao za sa­vjet da li da svje­do­či o ta­ko ne­če­mu re­kao bi mu ne bu­di lud, šu­ti i pra­vi se da ni­šta ne znaš. Sus­tav za­šti­te svje­do­ka u Hr­vat­skoj ne funk­ci­oni­ra. :: Da li se sma­tra­te obi­lje­že­nim? Za raz­li­ku od os­ta­lih zvi­žda­ča, na sre­ću, vi ste ipak us­pi­je­li do­bi­ti no­vi po­sao na­kon ot­ka­za u Cro­ati­ji osi­gu­ra­nju? U prin­ci­pu de­fi­ni­ci­ja zvi­žda­ča u mo­jem slu­ča­ju ni­je baš toč­na jer zvi­ždač je onaj ko­ji pr­vi in­for­mi­ra o ko­rup­ci­ji, a ja sam su­rad­nik is­tra­ži­te­lja u sta­tu­su svje­do­ka jer sam bio na tom ču­ve­nom sas­tan­ku u Ban­skim dvo­ri­ma. Do­bio sam do­bar po­sao u od­lič­noj fir­mi. Bu­du­ći da ni­sam do­bio raz­rješ­ni­cu za svoj rad to mi stva­ra pro­blem i ne mo­gu ra­di­ti na od­go­va­ra­ju­ćoj po­zi­ci­ji u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji iz ko­je sam po­te­kao. To je ono na što sam naj­vi­še ogor­čen, ne sa­mo što sam na zah­tjev po­li­tič­kih struk­tu­ra do­bio ot­kaz ne­go su mi us­kra­ti­li i raz­rješ­ni­cu dak­le s oči­tim mo­ti­vom da mi se ugro­zi eg­zis­ten­ci­ja. :: Tko vam je toč­no tre­bao da­ti raz­rješ­ni­cu? Glav­na skup­šti­na u ko­joj je pred­stav­nik Agen­ci­je za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (AUDIO), dak­le dru­gim ri­je­či­ma dr­ža­va. Dr­ža­va mi je us­kra­ti­la raz­rješ­ni­cu, ona me blo­ki­ra na je­dan du­ži vre­men­ski pe­ri­od u ko­jem ja ne­ću mo­ći ra­di­ti u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji. To je bi­la po­ru­ka; pra­ti­mo te, is­ci­pe­la­rit će­mo te. To što ra­de je od­maz­da zbog mo­jeg svje­do­če­nja ko­je ih je ugro­zi­lo. Us­to je ko­le­gi­ca iz upra­ve do­bi­la raz­rješ­ni­cu, a gla­sa­la je za iden­tič­ne od­lu­ke kao i ja, što zna­či da smo raz­rješ­ni­ce ili obo­je tre­ba­li do­bi­ti ili ne do­bit, ali uz po­jaš­nje­nje za­što su us­kra­će­ne. Sli­ko­vi­to, ne­mo­gu­će je da za is­te od­go­vo­re net­ko do­bi­je pe­ti­cu, a net­ko je­di­ni­cu. Uvje­ren sam ka­ko na­lo­zi o mom pro­go­nu do­la­ze iz vr­ha stran­ke i Vla­de. Is­to ta­ko, uvje­ren sam da će Usko­ko­ve is­tra­ge za­okru­ži­ti sve ove stva­ri u jed­nu lo­gič­nu cje­li­nu te da ću doz­na­ti ime na­lo­go­dav­ca za mo­jim pro­go­nom. :: S kak­vim ste se još pri­tis­ci­ma su­sre­li, ot­kaz je za­si­gur­no naj­z­na­čaj­ni­ji? S te­le­fon­skim pri­jet­nja­ma. Pri­je­ti­li su me­ni i mo­joj obi­te­lji. Ali ok je dok se pri­je­ti, to mi je dra­že, kad nas­tu­pi šut­nja on­da je opas­no. Ali ja se ne pov­la­čim! :: I na­kon sve­ga ste i da­lje član HDZ-a? Že­lim jas­no po­di­je­li­ti čla­no­ve HDZ na one ko­rum­pi­ra­ne, naj­vje­ro­jat­ni­je po­zi­ci­oni­ra­ne u sa­mo vr­hu stran­ke i na os­ta­lo člans­tvo - u naj­ve­ćem bro­ju je ri­ječ o obič­nim lju­di­ma ko­ji­ma je na sr­cu Hr­vat­ska. Sto­ga ne že­lim na­pu­šta­ti stran­ku u ovim te­škim vre­me­ni­ma ka­da se i sa­ma stran­ka mo­že na­ći na op­tu­že­nič­koj klu­pi. Uvje­ren sam da će stran­ka po­no­vo vra­ti­ti po­vje­re­nje na­ro­da uko­li­ko se os­tva­re dva uvje­ta: da se ri­je­ši ko­rum­pi­ra­nih čla­no­va te da se iz­a­be­re stra­nač­ko vod­sto na unu­tar­stra­nač­kim de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma. Sma­tram da bi i sa­daš­nje vod­stvo ima­lo pu­no ja­či kre­di­bi­li­tet da je iz­a­bra­no, a ne pos­tav­lje­no od biv­šeg pred­sjed­ni­ka. Ni­sam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.