Za­bo­ra­vi­te na ego­izam i osje aj iz­nim­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Da­nas sam s dra­gom oso­bom bio na mi­si u Ma­ri­ji Bis­tri­ci, gdje je bio ho­do­čas­nič­ki dan za Za­gre­bač­ku žu­pa­ni­ju. Bi­blij­sko mnoš­tvo pros­tr­lo se bes­kra­jem cr­k­ve na otvo­re­nom, či­ni­lo se kao da svi okol­ni bre­žulj­ci, šu­me i ne­bo pri­sus­tvu­ju ovom sve­tom či­nu i kao da u ši­ri­ni sun­ča­no­ga da­na i pri­ro­de do­ti­če­mo Bo­ga i on nas. U ži­vo­tu pu­nom sa­mo­ljub­lja i bez­boš­tva po­treb­ne su nam baš ovak­ve okre­pe, sje­di­nje­nje s ma­som vjer­ni­ka u ko­joj naš ego­izam, umiš­lje­nost i osje­ćaj iz­nim­nos­ti nes­ta­ju kao ri­je­ke u mo­ru. I što bi vje­ra dru­go tre­ba­la bi­ti ne­go nes­ta­ja­nje u bliž­nje­mu, u Bo­gu? iz­daj­nič­ko svje­do­če­nje u Ha­agu... I evo ga opet ka­ko mu se s tom vre­ći­com u ru­ci i duši osve­ću­je u ne­kim be­ograd­skim no­vi­na­ma, tvr­de­ći da je Tuđ­man pos­li­je Mi­lo­še­vi­ća naj­ve­ći kri­vac za rat! Is­ti­na je! Tuđ­man je naj­ve­ći kri­vac za rat pos­li­je Mi­lo­še­vi­ća jer se od Mi­lo­še­vi­ća bra­nio, što špi­clov Me­sić za­ci­je­lo ne bi ni htio ni znao uči­ni­ti. sljed­njih go­di­na uhi­tio mnoš­tvo ha­de­ze­ova­ca, što je pri­mi­je­tio i sank­ci­oni­rao sva­ko U, ali ni­jed­nu pe­to­kra­ku, što je go­di­na­ma bio bli­zak su­rad­nik Stje­pa­na Me­si­ća dok je ovaj “de­tuđ­ma­ni­zi­rao” Hr­vat­sku... Pa tko za nje­ga ne bi gla­so­vao!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.