Za špi­clo­va Me­si a Tu man je još živ

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Za Stje­pa­na Me­si­ća Tuđ­man je još živ, nje­go­va ga ve­li­či­na pro­go­ni na sva­kom ko­ra­ku, i sad ga gle­da ka­ko pos­li­je Olu­je tri­jum­fal­no lju­bi hr­vat­sku zas­ta­vu na knin­skoj tvr­đa­vi, ka­ko ga na split­skoj ri­vi na­rod do­če­ku­je kao Moj­si­ja... Do­šav­ši na nje­go­vo mjes­to na Pan­tov­ča­ku, za raz­li­ku od Tuđ­ma­no­vih po­vi­jes­nih zas­lu­ga, on je u bi­ograf­skoj vre­ći­ci do­nio svo­ju su­rad­nju s Ud­bom u ko­mu­niz­mu, svoj po­ku­šaj uda­ra u Sa­bo­ru ko­jim bi spri­je­čio os­lo­bo­đe­nje Hr­vat­ske, svo­je

:: Pre­po­ru­ke: sank­ci­oni­ra­nje sva­kog U, ali ni­jed­ne pe­to­kra­ke, su­rad­nja s Me­si­ćem na “de­tuđ­ma­ni­za­ci­ji” Hr­vat­ske...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.