Re­vo­lu­ci­onar­no na­si­lje nad pra­vo­su em

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Uz ne­ke des­ne, i li­je­vi su se ko­men­ta­to­ri zi­mus pi­ta­li za­što lje­vi­čar­ski pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić bra­ni Jo­si­pa Ma­no­li­ća i Jo­si­pa Bolj­kov­ca kad se ču­lo da se is­tra­žu­ju nji­ho­vi rat­ni zlo­či­ni i da bi mo­gli bi­ti pro­ce­su­ira­ni. Nit­ko ta­da ni iz po­li­ci­je, ni iz Dr­žav­no­ga od­vjet­niš­tva, ni iz sud­stva ni­je pri­go­vo­rio Jo­si­po­vi­ću, ali sa­da ga je su­dač­ka udru­ga po­hva­li­la jer je re­kao da pra­vo­su­đe mo­ra bi­ti iz­van do­me­ta po­li­ti­ke te za­mo­lio da se nje­ga i dru­ge po­li­ti­ča­re pi­ta­nji­ma ne uv­la­či u te­ku­će pos­tup­ke. Li­je­po, ne­ma što, da se za­di­viš tom su­gla­sju iz­me­đu pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve i su­da­ca! Mo­že li bi­ti ja­če­ga jam­s­tva za neo­vis­nost pra­vo­su­đa!? Ali, ka­ko vi­dje­smo, kad je ri­ječ o par­ti­zan­sko-ko­mu­nis­tič­kim zlo­či­ni­ma i zlo­čin­ci­ma, u te­ku­će pos­tup­ke Jo­si­po­vić se “uv­la­či” sam, a su­ci šu­te. Što je to dru­go ne­go očit do­kaz re­vo­lu­ci­onar­nog na­si­lja nad pra­vo­su­đem i lje­vi­čar­skog dik­ta­ta od ko­jeg nas sa­mo Bog mo­že sa­ču­va­ti kad se uz Pan­tov­čak za­cr­ve­ne i Ban­ski dvo­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.