No­vi ZKP, za­kon ko­ji e ubr­za­ti sud­stvo ili za­tr­ti ljud­ska pra­va? OSPORAVATELJI SMA­TRA­JU DA SU OV­LAS­TI TU­ŽI­TE­LJA PRE­VE­LI­KE JER JE ON SA­DA AP­SO­LUT­NI GOS­PO­DAR

Od 1. ruj­na no­vi Za­kon o kaz­ne­nom pos­tup­ku po­čeo se pri­mje­nji­va­ti na sve pred­me­te, a ne sa­mo na one iz uskoč­ke nad­lež­nos­ti, či­me se po­ve­ćao i broj kri­ti­ča­ra za­ko­na Tu­ži­te­lji su do­bi­li straš­no pu­no pos­la i znam da im ni­je la­ko ka­da ih po­li­caj­ci ziv­ka­ju n

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Pi­šu :::: DI­JA­NA JURASI I IVA­NA JAKELI

Nis­te ni Sa­na­der, ni Po­lan­čec, ni­ti “ obi­čan smrt­nik” ko­ji je pri­mio po­za­ma­ša­nu pla­vu ko­ver­tu ali ako ste od 1. ruj­na preš­li s onu stra­nu za­ko­na i na­pra­vi­li kaz­ne­no dje­lo i vas če­ka praz­na sto­li­ca i is­pi­ti­va­nje u so­bi­ci pred dr­žav­nim od­vjet­ni­kom, ko­je će od ri­je­či do ri­je­či bi­lje­ži­ti ka­me­ra. Ako ste se pred tu­ži­te­ljem za­le­tje­li u vlas­ti­toj obra­ni ili ste ima­li lo­šeg bra­ni­te­lja vi­še ne­će­te mo­ći re­ći da su va­še ri­je­či kri­vo une­se­ne u za­pis­nik jer je “ ve­li­ki brat sve sni­mio”. Ne­će vas vi­še vo­da­ti od po­li­ci­je do is­traž­nog su­ca da šu­ti­te ili po­nav­lja­te jed­no te is­to ili mi­je­nja­te is­ka­ze, jer će te do su­đe­nja ima­ti pri­li­ku sa­mo jed­nom bra­ni­ti se pred tu­ži­te­ljem, gos­po­da­rom od­lu­ke ho­će­te li bi­ti pro­go­nje­ni ili ne. Ako ste si­ro­maš­ni osum­nji­če­nik to bi mo­gao bi­ti vaš peh jer si ne­će­te mo­ći u is­tra­zi pri­ušti­ti do­brog od­vjet­ni­ka i is­tra­ži­te­lje ko­ji će mo­ći pa­ri­ra­ti do­ka­zi­ma ko­ji­ma se pro­tiv vas obo­ru­ža­lo tu­ži­telj­stvo. Ali ka­ko ka­že pr­vi za­mje­nik Mla­de­na Ba­ji­ća, čo­vjek bo­ga­tog prav­nog i ži­vot­nog is­kus­tva, Dra­gan No­vo­sel “ni­je sve ide­al­no, ali ta­kav je ži­vot “. Uos­ta­lom još je mo­gu­će da Us­tav­ni sud usvo­ji pri­jed­log za ocje­nu us­tav­nos­ti ko­jom od­vjet­ni­ci tra­že uki­da­nje di­je­lo­va ZKP-a jer ni­su us­kla­đe­ni s Us­ta­vom i Ko­nven­ci­jom o ljud­skim pra­vi­ma.

Sve­moć­ni tu­ži­telj(i)

Ka­ko tu­ži­te­lji, od­vjet­ni­ci i su­ci, gle­da­ju na no­vi ZKP? Od­vjet­nik Velj­ko Mi­lje­vić ka­že da smo se no­vim ZKP-om vra­ti­li na Za­kon o kaz­ne­nom pos­tup­ku ko­ji je vri­je­dio do 1. si­ječ­nja 1968. - Tu­ži­telj je sad sve­mo­ćan sve dok kaz­ne­ni pos­tu­pak ne uđe u fa­zu glav­ne ras­pra­ve, on je taj ko­ji otva­ra i vo­di is­tra­gu, a ne vi­še is­traž­ni su­dac. Po­ka­za­lo se da je u zad­njih 20 go­di­na pro­mje­na za­ko­na po­treb­na, okriv­lje­ni­ka se o jed­nom te is­tom tri pu­ta is­pi­ti­va­lo na po­li­ci­ji, pred is­traž­nim su­cem i na su­đe­nju, a ovo je ra­ci­onal­ni pris­tup ko­ji ubr­za­va pro­vo­đe­nje kaz­ne­nog pos­tup­ka, ko­ji bi tre­bao bi­ti efi­kas­ni­ji i eko­no­mič­ni­ji, na­vo­di Mi­lje­vić pred­nos­ti no­vog za­ko­na. No, na pi­ta­nje o ne­dos­ta­ci­ma pri­sje­ća se Vla­di­mi­ra Baye­ra, ugled­nog prof. kri­vič­no pro­ces­nog pra­va, ko­ji je na­pi­sao da se sva­ki kaz­ne­ni pos­tu­pak odvi­ja na me­đu­sob­no su­prot­stav­lje­nim ten­den­ci­ja­ma za efi­kas­noš­ću pos­tu­pa­ka i oču­va­njem ljud­skih pra­va okriv­lje­ni­ka i dru­gih su­di­oni­ka u pos­tup­ku. - No­vi ZKP ni­je us­ta­van jer je su­zio pra­va okriv­lje­ni­ka. Efi­kas­nost i eko­no­mič­nost pos­tup­ka di­rek­t­no idu na uš­trb ljud­skih pra­va. Is­tra­ga se otva­ra na­lo­gom o pro­vo­đe­nju is­tra­ge, a pro­tiv na­lo­ga ne­ma mo­guć­nos­ti žal­be dok je pri­je i na rje­še­nje is­traž­nog su­ca o pro­vo­đe­nju is­tra­ge, ko­ji je bio ga­ran­ci­ja po­šti­va­nja ljud­skih pra­va, pos­to­ja­la mo­guć­nost žal­be vi­šoj sud­skoj ins­tan­ci. Sve do su­đe­nja ne­ma “jed­na­kos­ti oruž­ja” obra­ne i op­tuž­be, a tu­ži­telj ima sve ins­tru­men­te u ru­ka­ma. Su­dac is­tra­ge mo­ra re­gu­li­ra­ti za­ko­ni­tost is­tra­ge ali ima krat­ke ro­ko­ve da se upoz­na sa spi­som. Kva­li­te- ta obra­ne ovi­sit će o imo­vin­skom sta­tu­su okriv­lje­ni­ka jer ne­će svi mo­ći, pa­ra­lel­no sa is­tra­gom tu­ži­telj­stva, vo­di­ti svo­ju i pla­ća­ti sku­pa vje­šta­če­nja, što do­vo­di do dis­kri­mi­na­ci­je si­ro­maš­nih, ka­že Mi­lje­vić. Što na to ka­že pr­vi Ba­ji­ćev za­mje­nik Dra­gan No­vo­sel. Oče­ki­va­no ili ne, ali od­mah se slo­žio s tim ne­ma jed­na­kos­ti oruž­ja iz­me­đu obra­ne u op­tuž­be u fa­zi is­tra­ge. - Pa bi­la bi to on­da stra­nač­ka is­tra­ga, ne bi se zva­la is­tra­ga tu­ži­telj­stva! Ra­dim na tom za­ko­nu od 2002. i ne bi se usu­dio go­vo­ri­ti o do­brim i lo­šim stra­na­ma za­ko­na. Ne­ke su stva­ri ri­je­še­ne bo­lje, ne­ke lo­ši­je, ovis­no ka­ko gle­da­te, s po­zi­ci­je tu­ži­telj­stva ili s po­zi­ci­je obra­ne, ali za­kon se gle­da kao cje­li­na. Net­ko mo­že re­ći da je do­bro što će is­tra­ga bi­ti kra­ća, a ja na to mo­gu re­ći da će to mo­žda bi­ti lo­ši­je jer će ići na šte­tu is­tra­ge. Obra­na is­ti­če da je ošte­će­na, da ne­ma­ju pra­vo uvi­da u spis ali uvid u spis su i pri­je ima­li na­kon is­traž­nog zah­tje­va, a sa­da će na­kon pre­tra­ge bi­ti oba­vi­je­šte­ni zbog če­ga se go­ne i mo­gu na­kon što ih se is­pi­ta u ro­ku od 30 da­na do­bi­ti uvid u spis. Kad go­vo­ri­mo o ne­dos­ta­ci­ma za­ko­na lo­še je što ne­ma odred­bi o to­me ka­ko žr­tva mo­že os­tva­ri­ti svo­ja pra­va. Duž­ni smo ih po­uči­ti da ima­ju pra­vo na struč­nu po­moć, ali kad me upi­ta­ju od ko­ga, mo­rat ću im re­ći da ne znam, jer još ni­je do­ne­sen taj za­kon, ka­že No­vo­sel. Na pri­mjed­bu da će bi­ti dis­kri­mi­ni­ra­ni si­ro­maš­ni okriv­lje­ni­ci No­vo­sel uz­vra­ća: - Je li i do­sad sva­ki osum­nji­če­nik bio u is­toj si­tu­aci­ji? Tko je imao no­va­ca za do­brog od­vjet­ni­ka imao je, a tko ni­je imao je bra­ni­te­lja po služ­be­noj duž­nos­ti. Is­traž­ni su­dac je i do­sad uglav­nom pri­hva­ćao do­kaz­ne pri­jed­lo­ge tu­ži­telj­stva, ko­je je duž­no po za­ko­nu skup­lja­ti do­ka­ze pro­tiv i u ko­rist okriv­lje­ni­ka. Ni­je sve ide­al­no ali ta­kav je ži­vot. Mi bi kao tu­ži­te­lji bi­li sret­ni da svi ima­ju pra­vo na do­brog bra­ni­te­lja, pra­vo na is­tra­ži­te­lje i da im to dr­ža­va omo­gu­ći, ali to je pi­ta­nje pro­ra­ču­na, a ne tu­ži­telj­stva. Tu­ži­te­lji će pre­uzev­ši ulo­gu is­traž­nog su­ca mo­ra­ti de­žu­ra­ti od 0 do 24 sa­ta. Iako i sam No­vo­sel priz­na­je da im se za de­žur­stva pla­ća smješ­na svo­ta, jer vi­še ne­ma no­va­ca, sve­jed­no će re­ći: - Ci­je­li svoj ži­vot ra­dim ovaj po­sao i bu­đe­nja no­ću su dio to­ga po-

se Sve

ma sni sto

r pro No jstv era vi au itel tuž kam em isk

aze koj ma

sni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.