Po­li­ci­ji su odu­ze­te mno­ge ov­las­ti

Uve­de­ni su po­li­cij­ski is­tra­ži­te­lji te rad po di­ka­ta­tu tu­ži­telj­stva

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

sla. Bi­lo bi mi žao da me ne bu­de, jer to zna­či da ne­mam što za re­ći. Od tu­ži­te­lja se oče­ku­je ve­li­ka od­go­vor­nost. Od­vjet­ni­ca Viš­nja Dren­ški La­san ko­ja je s ko­le­gi­com Jas­nom No­vak pod­ni­je­la pri­jed­log za ocje­nu us­tav­nos­ti no­vog ZKP-a, ko­ji je kas­ni­je po­dr­žao i HOK, sma­tra da je pro­ti­van Us­ta­vu i Ko­nven­ci­ji o ljud­skim pra­vi­ma. Ka­že i da se Europ­ski sud za ljud­ska pra­va ba­vio ti­me za­do­vo­lja­va li tu­ži­telj­stvo kri­te­ri­je neo­vis­nog i ne­pris­tra­nog ti­je­la te je u tri pred­me­ta pro­tiv Ita­li­je, Polj­ske i Ru­munj­ske za­klju­čio da ne za­do­vo­lja­va te kri­te­ri­je.

Pro­blem ne­jav­ne is­tra­ge

- Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ko­je po no­vom ZKP-u po­kre­će i vo­di is­tra­gu, op­tu­žu­je, odre­đu­je prav­nu kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la i vo­di ci­je­li pos­tu­pak us­mje­ren to­me da okriv­lje­nik bu­de pro­gla­šen kri­vim, ne mo­že bi­ti neo­vis­no i ne­pris­tra­no ti­je­lo. Dr­žav­ni od­vjet­ni­ci ra­de po na­če­lu su­bor­di­na­ci­je pa ako pri­mje­ri­ce žu­pa­nij­ski dr­žav­ni od­vjet­nik u Ši­be­ni­ku sma­tra da tre­ba odus­ta­ti od ne­či­jeg pro­go­na jer ne­ma osnova za kaz­ne­ni pos­tu­pak, glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik mu mo­že na­re­di­ti da i da­lje vo­di pos­tu­pak ili mu mo­že odu­ze­ti pred­met i na­pra­vi­ti ka­ko ho­će. Kaz­ne­ni pos­tu­pak sa­da po­či­nje po­t­vr­đi­va­njem op­tuž­ni­ce, a sma­tram da kaz­ne­ni pos­tu­pak po­či­nje ka­da obič­ni gra­đa­nin mo­že za­klju­či­ti da se upreg­nuo re­pre­siv­ni apa­rat da do­ka­že da je on na­pra­vio kaz­ne­no dje­lo. Ta­ko­đer, za­što is­tra­ga ne bi bi­la jav­na, za­što je s nje po­sve is­klju­če­na jav­nost i ko­ji je to raz­log da se čak i sjed­ni­ca na ko­joj se ne­kom odre­đu­je is­traž­ni za­tvor pro­gla­si ne­jav­nom? I gdje je u Us­ta­vu upo­ri­šte da se ne­ko­me mo­že opros­ti­ti kaz­ne­no dje­lo i što je s pra­vi­ma žr­tve u tom slu­ča­ju, pi­ta se Dren­ški La­san, ni­žu­ći ne­dos­tat­ke za­ko­na. Žu­pa­nij­ska dr­žav­na od­vjet­ni­ca Želj­ka Po­ku­pec na spo­mi­nja­nje od­lu­ka su­da u Stra- No­vi za­kon do­nio je i ve­li­ke pro­mi­je­ne u ra­du po­li­ci­je, ko­ja sa­da ra­di po dik­ta­tu tu­ži­telj­stva. Iako se nes­luž­be­no mo­že ču­ti da je zbog no­vo­nas­ta­le si­tu­aci­je u po­li­cij­skim re­do­vi­ma mno­go ne­za­do­vo­lje­ni­ka, Vi­to Bi­je­lić, na­čel­nik kri­mi­na­lis­tič­ke po­li­ci­je ka­že da to i ni­je baš ta­ko. - Mis­lim da tu­ži­telj ni­je do­bio straš­no ve­li­ke ov­las­ti već straš­no pu­no pos­la. Što se ti­če po­li­ci­je, ona i da­lje obav­lja po­sao ko­ji je obav­lja­la, sa­mo ga ra­di po na­lo­gu tu­ži­te­lja jer vi­še ne mo­že sa­mo pro­vo­di­ti do­kaz­ne rad­nje. No­vi­na za nas je uvo­đe­nje po­li­cij­skih is­tra­ži­te­lja, ko­ji pro­vo­de is­traž­ne rad­nje. Tak­vih tre­nu­tač­no ima­mo 2600, oni ima­ju cer­ti­fi­ka­te, oda­bra­ni su na pri­jed­log tu­ži­te­lja, te suk­lad­no sbo­ur­gu da tu­ži­telj­stvo ni­je ne­pris­tra­no ti­je­lo, uz­vra­ća pro­tu­pi­ta­njem: - Ja bih na to pi­ta­la kak­ve ve­ze ima­ju te od­lu­ke ko­je se od­no­se na dru­ge zem­lje s na­šim pra­vo­sud­nim sus­ta­vom!? Da ni­je dr­žav­no od­vjet­niš­tvo sa­mos­tal­no i neo­vis­no ti­je­lo mo­že se za­klju­či­ti sa­mo ako se ne poz­na­ju po­zi­tiv­ni pro­pi­si RH, Us­tav i Za­kon od dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu, te rad dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Dr­žav­ni od­vjet­ni­ci i za­mje­ni­ci su pot­pu­no sa­mos­tal­ni u ra­du na kon­kret­nim pred­me­ti­ma i u do­no­še­nju od­lu­ka. Ne znam iz ko­jih se ele­me­na­ta iz­vla­če ne­ute­me­lje­ne či­nje­ni­ce o tu­ži­telj­stvu, go­vo­ri Po­ku­pec. No, ot­ka­ko se od 1. ruj­na no­vi ZKP pri­mje­nju­je na sve kaz­ne­ne pos­tup­ke, a ne sa­mo uskoč­ke, broj nezadovoljnih pro­mje­na­ma po­dru­čji­ma ko­ja po­kri­va­ju jer ne mo­gu svi ra­di­ti sve - ka­že Bi­je­lić. Po­jaš­nja­va da su po­li­ci­ji mo­žda odu­ze­te ov­las­ti, no to je po nje­mu u re­du jer ni­smo po­li­cij­ska dr­ža­va. Bi­je­lić tvr­di i da je po­li­ci­ja teh­nič­ki oprem­lje­na za no­vi za­kon jer su ure­đa­ji­ma za audio-vi­deo sni­ma­nje opre­mi­li sve Po­li­cij­ske upra­ve, a cilj im je i da ih do­bi­ju sve po­li­cij­ske pos­ta­je. - U po­čet­ku će vje­ro­jat­no bi­ti ma­lo zbr­ke, no sve će to s vre­me­nom sjes­ti na svo­je mjes­to. Znam da ni­je la­ko tu­ži­te­lji­ma ka­da ih po­li­caj­ci stal­no ziv­ka­ju, no bo­lje da pi­ta­ju i tri pu­ta no da po­gri­je­še - za­klju­ču­je op­ti­mis­tič­no Bi­je­lić o no­vom vi­du po­li­cij­sko-tu­ži­telj­ske su­rad­nje. u prav­nom sus­ta­vu, znat­no se uve­ćao. Iz­me­đu re­da­ka, naj­češ­će se mo­glo ču­ti, da po­li­cij­sko-prav­no-pra­vo­sud­ni sus­tav, ni­je spre­man do­če­kao za­kon, iako je os­tav­lje­no vi­še od dvi­je i pol go­di­ne za pri­la­god­bu. Naj­češ­će pri­tuž­be ko­je su se ču­le u po­s­ljed­njih pet­na­es­tak da­na bi­le su da tu­ži­te­lji ni­su teh­nič­ki oprem­lje­ni, da ih ima pre­ma­lo, da po­li­ci­ja ne zna što joj je či­ni­ti jer bez do­zvo­le tu­ži­te­lja ne mo­že ni­šta, te da je ci­je­li sus­tav pos­tav­ljen na no­ge bez do­volj­no osi­gu­ra­nih ma­te­ri­jal­nih i ljud­skih re­sur­sa. No, iz tu­ži­telj­stva tvr­de da su do­bro pri­prem­lje­ni, a po­red pos­to­je­ća dva ure­đa­ja za sni­ma­nje is­ka­za osum­nji­če­ni­ka, na­ru­či­li su ih još 30-tak. Kre­ši­mir Dev­čić, su­dac is­tra­ge, ka­že da je ri­ječ je o ve­li­koj pro­mje­ni. - Baš za­to će zah­ti­je­va­ti pu­no vre­me­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.