So­ros

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Spe­ku­lant, mi­li­jar­der, za­go­vor­nik otvo­re­nog druš­tva, upo­zo­ra­va ka­ko je kri­za u ko­ju Europ­sku uni­ju vu­ku pre­za­du­že­ne zem­lje po­put Grč­ke vr­lo ri­zič­na. ‘Čak i ako se mo­že iz­bje­ći ka­tas­tro­fa, jed­no je si­gur­no: pri­ti­sak da se sma­nje de­fi­ci­ti gur­nut će euro­zo­nu još dub­lje u re­ce­si­ju. To će ima­ti ne­pre­dvi­di­ve po­li­tič­ke po­s­lje­di­ce’ na­pi­sao je 81-go­diš­nji Ge­or­ge So­ros o kri­zi ko­ja tre­se te­me­lje Europ­ske uni­je i za ko­ju se rje­še­nje još ne na­zi­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.