Tayyip er­do­gan

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Iz­ra­el ne mo­že ra­di­ti što že­li u is­toč­nom Me­di­te­ra­nu, na­ši bro­do­vi mo­gu ta­mo bi­ti sva­kog tre­nut­ka -za­pri­je­tio je tur­ski pre­mi­jer, na­kon što je ne­dav­no Tur­ska pro­tje­ra­la iz­ra­el­skog ve­le­pos­la­ni­ka i pre­ki­nu­la vojnu su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.