Fa­ce­bo­ok od­ga a IPO za kraj slje­de e go­di­ne

Naj­ve i svjet­ski IPO od­go en je zbog ka­osa na bur­za­ma Zuc­ker­berg že­li da za­pos­le­ni­ci ra­de umjes­to da eka­ju is­pla­te

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet - (Tanja Ivan­čić Be­lo­še­vić)

Fa­ce­bo­ok ipak kas­ni i ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du di­oni­ca od­ga­đa za kraj idu­će go­di­ne. Ri­ječ je o naj­ve­ćoj svjet­skoj jav­noj po­nu­di, bu­du­ći da je zbog pri­vat­nih inves­ti­to­ra vri­jed­nost do­gu­ra­na do 66,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Na­ga­đa­lo se da bi IPO mo­gao bi­ti čak i ove go­di­ne, a naj­kas­ni­je do trav­nja slje­de­će. Na­vod­no Mark Zuc­ker­berg tra­ži od­go­du ka­ko bi za­pos­le­ni­ci bi­li usre­do­to­če­ni na za­vr­ša­va­nje ne­kih pro­je­ka­ta i pro­izvo­da, a ne na is­pla­te, dok ana­li­ti­ča­ri tvr­de da je raz­log ipak u tur­bu­lent­nim do­ga­đa­ji­ma na bur­za­ma. Sa­vjet­nik za IPO, ko­ji je svo­je­dob­no sa­vje­to­vao i Go­ogle, tvr­di da je za Fa­ce­bo­ok naj­bo­lje da što kas­ni­je ode na bur­zu. Fa­ce­bo­ok je pre­šao broj od 500 di­oni­ča­ra još u si­ječ­nju, ka­da je ban­ka Gol­d­man Sach pos­ta­la inves­ti­ti­or, a to zna­či da bi pre­ma za­ko­ni­ma mo­rao jav­no obja­vi­ti fi­nan­cij­ske po­dat­ke do trav­nja 2012. go­di­ne. Kom­pa­ni­je ta­da ni­su obvez­ne po­nu­di­ti di­oni­ce, no ve­ći­na ih to či­ni ka­ko bi is­ko­ris­ti­la za­ni­ma­nje tr­ži­šta i pra­vi tre­nu­tak uz obja­vu po­da­ta­ka. Os­ta­le dvi­je tvrt­ke u sek­to­ru in­ter­net­skih kom­pa­ni­ja, Gro­upon i Zyn­ga, ta­ko­đer od­ga­đa­ju već pla­ni­ra­ni IPO, a na to ih je na­tje­ra­lo lo­še sta­nje na bur­za­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.