U lo­vu na ma­le ze­le­ne

Ra­di­ote­le­skop po­vr­ši­ne če­tvor­nog ki­lo­me­tra ko­štat će dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra, a osim za lov na iz­van­ze­malj­ce nji­me će se pro­uča­va­ti proš­lost Sve­mi­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija - (M. Še­rić)

Za sa­da se j oš na zna ho­će li naj­ve­ći ra­di­ote­le­skop u ljud­skoj po­vi­jes­ti bi­ti u Afri­ci, Aus­tra­li­ji ili na No­vom Ze­lan­du, no zna se da će ukup­na po­vr­ši­na an­te­na iz­no­si­ti je­dan če­tvor­ni ki­lo­me­tar. Znans­tve­ni­ci ko­ji su uklju­če­ni u taj pro­jekt tvr­de da će no­vi te­le­skop omo­gu­ći­ti te­me­lji­ti­ju po­tra­gu za iz­van­ze­malj­skom in­te­li­gen­ci­jom, ali i uvid u proš­lost sve­mi­ra. Te­le­skop će sta­ja­ti oko dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra, a ka­da bu­de ra­dio pu­nom sna­gom, sva­ko­ga će da­na pri­kup­lja­ti to­li­ko po­da­ta­ka da oni ne bi us­pje­li sta­ti na 15 mi­li­ju­na iPa­da ka­pa­ci­te­ta 65 gi­ga­baj­ta. Za obra­du tih po­da­ta­ka bit će po­tre­ban su­per­kom­pju­tor ti­su­ću pu­ta br­ži od tre­nu­tač­no najbržih pos­to­je­ćih, a cen­tar za pri­kup­lja­nje i obra­du po­da­ta­ka bit će smje­šten na ne­koj dru­goj lo­ka­ci­ji. Pre­ma sve­mu su­de­ći, naj­vi­še šan­si da ugos­ti ovaj pro­jekt ima Juž­no­afrič­ka Re­pu­bli­ka, ko­ja je pos­la­la po­nu­du za­jed­no s još osam afrič­kih ze­ma­lja. Grad­nja ovak­vih te­le­sko­pa zah­ti­je­va ve­lik i ri­jet­ko na­se­ljen pros­tor u ko­jem ne­ma ome­ta­nja mo­bil­nih te­le­fon­skih mre­ža i dru­ge elek­tro­ni­ke. Iako svi ko­ji su se ja­vi­li na na­tje­čaj is­pu­nja­va­ju ove uvje­te, po­li­tič­ki bo­do­vi na stra­ni su Afri­ke, u ko­joj ni­ka­da do sa­da ni­je bi­lo ova­ko ve­li­kog i važ­nog znans­tve­nog pro­jek­ta. Grad­nja će po­če­ti 2016. i tra­jat će oko osam go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.