70

Naj­poz­na­ti­jih europ­skih li­je ni­ka re­cen­zi­ra­lo je no­ve stru ne smjer­ni­ce u li­je enju po­re­me aja mas­no a u kr­vi. Ve­li­ka je po­zor­nost na zdra­voj pre­hra­ni i tje­lo­vjež­bi Stru­ka vi­še ni­je fo­ku­si­ra­na na ukup­ni ko­les­te­rol, ve je pr­vi cilj te­ra­pi­je sma­nji­va

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost -

ća, ne­ma­ju vi­so­ki tlak, ali im se ma­li ri­zik mo­že ve­za­ti uz ži­vot­nu dob. Aka­de­mik Reiner na­po­mi­nje da no­vi pris­tup li­je­če­nja po­re­me­ća­ja mas­no­ća u kr­vi ne ro­bu­je vi­še gra­nič­nim, po­želj­nim vri­jed­nos­ti­ma ko­les­te­ro­la i “mit­skim” broj­ka­ma, već pred­stav­lja dio sve­ukup­ne pre­ven­ci­je i pro­cje­ne ukup­nog kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka. Vr­lo je važ­na no­vost da se struč­nja­ci ne fo­ku­si­ra­ju kao do sa­da na ukup­ni ko­les­te­rol, već je glav­ni in­te­res stru­ke i, za­pra­vo, pr­vi cilj te­ra­pi­je štet­ni LDL ko­les­te­rol. I upra­vo ovis­no o ra­zi­ni LDL ko­les­te­ro­la po­pu­la­ci­ja je po­di­je­lje­na u pet ka­te­go­ri­ja – oni u ko­jih je LDL ma­nji od 1,8 mi­li­mo­la na li­tru kr­vi, za­tim oni s ras­po­nom od 1,8 do 2,5, sli­je­de oni ko­ji­ma je LDL od 2,5 do 4, za­tim oni s vri­jed­nos­ti­ma od 4 do 4,9 te oni ko­ji­ma je LDL iz­nad 4,9. Dak­le, o od­no­su ukup­nog kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka i LDL ko­les­te­ro­la ovi­si na­čin li­je­če­nja – is­ti­če aka­de­mik Reiner te do­da­je da je ve­li­ka po­zor­nost u no­vim smjer­ni­ca­ma po­sve­će­na zdra­voj pre­hra­ni i tje­lo­vjež­bi ko­ji­ma se mo­že pu­no uči­ni­ti u po­di­za­nju za­štit­nog HDL ko­les­te­ro­la ili sma­nji­va­nju ra­zi­ne tri­gli­ce­ri­da. Na­rav­no, do­da­je, dio pa­ci­je­na­ta ne mo­že bez li­je­ko­va. – Smi­ješ­no je ka­da se u ne­kim kru­go­vi­ma stal­no po­nav­lja i sma­tra čud­nim što u Hr­vat­skoj tro­ši­mo pu­no sta­ti­na, li­je­ko­va za po­re­me­ćaj mas­no­ća i an­ti­hi­per­ten­zi­va. Pa zar to ni­je lo­gič­no ka­da i u Hr­vat­skoj, kao i u mno­gim ra­zvi­je­nim zem­lja­ma, 50 pos­to lju­di umi­re od kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti. A ri­ječ je o li­je­ko­vi­ma ko­ji spre­ča­va­ju ili us­po­ra­va­ju na­pre­do­va­nje tih bo­les­ti – za­klju­ču­je aka­de­mik Reiner.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.