Naj­poz­na­ti­ji hr­vat­ski mi­si­onar u objek­ti­vu Z. Atle­ti a

Otac An­te Ga­bri po­ma­gao je Ben­gal­ci­ma du­lje od 30 go­di­na U In­di­ju je sti­gao is­te go­di­ne kad i Maj­ka Te­re­zi­ja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura - (A. Len­dvaj/vlm)

“ On je si­gur­no na ne­bu”, rek­la je Maj­ka Te­re­zi­ja kad je umro hr­vat­ski is­u­so­vac An­te Ga­brić, ro­dom iz Met­ko­vi­ća, ko­ji je go­to­vo ci­je­li svoj ži­vot po­sve­tio mi­si­onar­skom ra­du u da­le­koj Ben­ga­li­ji, u In­di­ji, ka­mo je po­šao pot­kraj 1938., kad je u In­di­ju sti­gla i Maj­ka Te­re­zi­ja, os­ni­va­či­ca Mi­si­onar­ki lju­ba­vi. Oca An­tu fo­to­graf­ski je pra­tio Zvo­ni­mir Atle­tić, du­go­go­diš­nji fo­to­graf Gla­sa Kon­ci­la i dru­gih me­di­ja. Se­ri­ju cr­no-bi­je­lih fotografija uje­di­nio je iz­lož­bom “Sve­ti An­te Ne­re­tvan­ski”, otvo­re­nom u CroAr­tPho­to klu­bu u Za­gre­bu, s tek­s­tom Iva­na Ugri­na i po­ti­ca­jem za Ga­bri­će­vo po­sve­će­nje.

e, ljud za ai te ioje njim s Živ dio Ga s nge gra iouz šač njih pje do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.