:: pra­vo na pro­fe­si­ju

Ako vo­li­te či­ta­ti, po­dr­ži­te pisce

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Ne­dav­no je, za­la­ga­njem Ro­ber­ta Pe­ri­ši­ća, ali i još ne­ko­li­ci­ne pi­sa­ca okup­lje­nih oko Hr­vat­skog druš­tva pi­sa­ca, po­kre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va za po­bolj­ša­nje sta­tu­sa pis­ca u Hr­vat­skoj. U ne­kom smis­lu to sli­či na bit­ku za po­s­ljed­nju sre­do­zem­nu med­vje­di­cu ili za ne­kog usam­lje­nog šum­skog ri­sa. Si­tu­aci­ja s pis­ci­ma u Hr­vat­skoj to­li­ko je za­pu­šte­na i de­vas­ti­ra­na da se o to­me mo­že go­vo­ri­ti i kao o svo­je­vr­s­nom kul­tu­ro­ci­du ili čak o sra­mo­ti. Znam da se mno­gi ne­će slo­ži­ti s tim tvrd­nja­ma, stal­no se s pis­ci­ma ne­što do­ga­đa, te na­gra­da ov­dje, te on­dje, re­ći će, pa ta dva nji­ho­va druš­tva, pa se sni­ma­ju fil­mo­vi, pa, na kra­ju, tko im bra­ni da pi­šu sa­pu­ni­ce... I ta­ko, uglav­nom pre­zir pre­ma jed­nom ti­hom i sa­mač­kom pos­lu u ko­jem su na­gra­de ri­jet­ke, a mu­ke ve­li­ke. No, što bi bi­la jed­na kul­tu­ra bez svo­jih pi­sa­ca, nit­ko ne zna. Na­šim sas­tav­lja­či­ma lek­ti­ra to iona­ko ne bi mno­go sme­ta­lo, ima­ju do­volj­no na­ših mr­tvih po­lu­pi­sa­ca, stra­nih ko­li­ko ho­ćeš, ta­ko da ovi ži­vi i ma­lo pr­kos­ni, o ko­ji­ma go­vo­rim i ko­ji­ma se slo­bod­ne vo­lje pri­dru­žu­jem, mo­gu ko­mot­no i hi­tro odu­mri­je­ti kao što su to na ovim pros­to­ri­ma već uči­ni­le ne­ke dru­ge do­bre stva­ri, obič­no one po­ve­za­ne sa zdra­vim ra­zu­mom. Pis­ci ovu zem­lju ko­šta­ju ja­ko, ja­ko ma­lo u us­po­red­bi s os­ta­lim umjet­nos­ti­ma, oni su ne­pri­mje­tan tro­šak, sve ih se mo­že na­mi­ri­ti tro­škom osi­gu­ra­nja sa­mo jed­ne utak­mi­ce vje­či­tih ri­va­la či­ja je ne­tr­pe­lji­vost ta­ko slat­ko in­du­ci­ra­na raz­nim dnev­no­po­li­tič­kim in­te­re­si­ma. Da ne go­vo­rim da svi oni ko­šta­ju ko­li­ko i jed­na is­pod­pro­sječ­na iz­ved­ba ne­ke ope­re. Dak­le, gdje je pro­blem? Su­vi­še šu­te, ne­ma­ju trak­to­re ko­ji­ma će za­kr­či­ti pro­met­ni­ce i ga­la­mi­ti dok se u ve­li­kom cr­nom audi­ju ne do­tum­ba Či­ko iz stri­pa o Za­go­ru i ka­že: Mom­ci, sve će­mo ri­je­ši­ti, ne­tom pred iz­bo­re, do­bit će­te sve... I trak­to­ri ve­se­lo od­mr­mo­re na­trag u svo­je ga­ra­že. Pis­ci su pje­ša­ci, ne­ki i sla­bi vo­za­či, pa ne sti­žu na za­da­na ras­kr­š­ća, ne­ka­ko ne­ma­ju ni vre­me­na za tak­ve stva­ri. Po­kre­nu­li su stra­ni­cu na Fa­ce­bo­oku, Pra­vo na pro­fe­si­ju, svo­ju su bor­bu uči­ni­li jav­nom i la­ko dos­tup­nom, za­to, ako vo­li­te či­ta­ti i ne že­li­te da va­ša dje­ca jed­nog da­na hr­vat­skog pis­ca tre­ti­ra­ju kao ko­ma­dić za­le­đe­nog ma­mu­ta ili onu jad­nu pti­cu do­do, pri­dru­ži­te se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.