:: fes­ti­val svjet­skog ka­za­li­šta

Šest sa­ti pred­sta­ve, a htio sam još...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Ne ide na iz­le­te, ne plo­vi, ne ski­ja, ne igra ping-pong ni­ti se dru­ži s eki­pom na

sk­vo­šu. Ivi­ca Pr­te­nja­ča pi­še za Ob­zor

:: Šte­ta je što Fes­ti­val ni­je pos­tao na­ci­onal­ni Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dao sam se na­go­vo­ri­ti da odem po­gle­da­ti jed­nu ka­za­liš­nu pred­sta­vu ko­ja tra­je šest sa­ti. Poz­dra­vio sam se s pri­ja­te­lji­ma, a obi­te­lji re­kao da me ne oče­ku­ju, mis­lio sam da ću, na­rav­no, umri­je­ti. Kad ono – bi­lo mi je pre­ma­lo, pre­krat­ko, htio sam još i još! Ri­ječ je o gla­so­vi­tom Ro­ber­tu Le­pa­geu i nje­go­voj tru­pi ko­ja je, ako se ne va­ram, gos­to­va­la na pr­vom iz­da­nju ovo­ga fes­ti­va­la. I evo opet u ruj­nu do­brog ka­za­li­šta u Za­gre­bu, mu­dra je bi­la od­lu­ka lju­di ko­ji ga vo­de da pro­gram ra­zvu­ku na ci­je­li mje­sec i da nam os­ta­ve pros­to­ra iz­me­đu pred­sta­va da ih do­ži­vi­mo i pro­ži­vi­mo. Kao i na­kon či­ta­nja do­brih knji­ga, po­treb­no je ma­lo vre­me­na da se sa­be­reš i pri­ku­piš, saz­naš što se s to­bom do­go­di­lo, ma­lo ti­ši­ne da se sleg­nu doj­mo­vi i da za­ci­je­le slat­ke, otvo­re­ne ra­ne ko­je do­bra umjet­nost uvi­jek pro­izve­de. Ve­li­ka je šte­ta što Fes­ti­val svjet­skog ka­za­li­šta ne ode ko­rak da­lje i ne pos­ta­ne na­ci­onal­ni fes­ti­val, što ne pri­je­đe gra­ni­cu Za­gre­ba i ne upu­ti se pre­ma Ri­je­ci, Spli­tu, Osi­je­ku, Pu­li, Va­ra­ždi­nu, Za­dru... da ne na­bra­jam, no mo­žda, za­što ne, ra­de ga pa­met­ni lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.