:: ruž­no­ća Spo­me­nik zbog ko­jeg za­obi­la­ze Ra­di a

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Ne­dav­no sam se mo­rao sli­ka­ti za je­dan ča­so­pis, fo­to­graf je oda­brao kri­ža­nje Ju­ri­ši­će­ve i Pe­trinj­ske uli­ce u Za­gre­bu. Po­kraj onog spo­me­ni­ka, ka­že on, ko­jeg, po­mis­lim ja. Aha, po­kraj onog ne­mu­štog, ruž­nog, go­le­mog, a ne­pri­mjet­nog spo­me­ni­ka jed­nom od za­nim­lji­vi­jih hr­vat­skih li­ko­va, čo­vje­ku nad či­jom se smr­ću mje­se­ci­ma ne­utješ­no pla­ka­lo po hr­vat­skim se­li­ma i gra­do­vi­ma. Moj mi je pra­djed, ko­ji je bio i na spro­vo­du, ba­rem ta­ko re­kao. Za­nim­lji­vo je ka­ko lo­ša skul­p­tu­ra uni­šti pros­tor, za­pr­lja ga, une­se u nje­ga ne­ku ner­vo­zu i otje­ra lju­de. Lju­di za­obi­la­ze, go­to­vo da su pog­nu­li gla­ve. A ka­ko i ne bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.