gu­ver­ner pro­zi­va i vla­du i ban­ka­re

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Zbog po­li­ti­ke biv­šeg gu­ver­ne­ra Ro­ha­tin­skog, hr­vat­ske ban­ke pos­lu­ju sta­bil­no, jer su dik­ti­ra­no stvo­ri­le za­li­he, pa će lak­še pod­ni­je­ti i sve ve­ći udio kli­je­na­ta ko­ji vi­še ne mo­gu vra­ća­ti svo­je kre­di­te. U kri­zi sma­nju­ju pla­sma­ne, da­ju kre­di­te po­naj­vi­še dr­ža­vi i če­ka­ju opo­ra­vak pri­vre­de. Me­đu­tim, opo­rav­ka ne­će bi­ti ako ban­ke ne bu­du sprem­ne pri­hva­ti­ti ri­zik i ako ne poč­nu da­va­ti kre­di­te, upo­zo­ra­va ban­ka­re gu­ver­ner Vuj­čić, ko­ji ovih da­na opet pro­zi­va i vla­du. ‘Ne mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni re­for­ma­ma, pre­ma­lo ih je0, ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.