vi­še ne pam­ti ni­šta, osim da je dao mi­li­ju­ne

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Za­dar­ski po­du­zet­nik Mi­ho Zr­nić Ma­ri­no­vić po­ka­zao je ne­vje­ro­ja­tan gu­bi­tak pam­će­nja, ne zna vi­še čak ni je li član HDZ-a. Na­rav­no, gu­bi­tak pam­će­nja ve­zan je za sud, po­du­zet­nik je kao svje­dok u pro­ce­su Sa­na­de­ru i HDZ-u za Fi­mi me­di­ju iz­ja­vio da ima pro­ble­ma s pam­će­njem zad­njih de­set, mo­žda i 20 go­di­na, iako je pri­je dvi­je go­di­ne sve de­talj­no is­pri­čao USKOK-u. Ipak, ni­je za­bo­ra­vio da je dao 2 mi­li­ju­na ku­na HDZ-u, i to u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. – Sma­tra­li smo že­na i ja da oni zna­ju ko­me no­vac tre­ba – objas­nio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.