kre­di­ti u švi­car­ci­ma ipak pred su­dom

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Od­vjet­ni­ca Kwi­at­kov­ski ipak je us­pje­la i Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu ras­prav­ljat će u pro­ce­su pro­tiv ba­na­ka ko­je su da­va­le kre­di­te u švi­car­skim fran­ci­ma. Su­dac Ra­dos­lav Do­bro­nić pri­hva­tio je tuž­bu i idu­će go­di­ne pra­tit će­mo par­ni­cu ko­jom kli­jen­ti tu­že ban­ke za po­sao u ko­jem su po­volj­ne ka­ma­te pri­vuk­le gra­đa­ne da di­žu kre­di­te u švi­car­ci­ma, a kas­ni­je su ra­te zbog ras­ta fran­ka to­li­ko na­ras­le da mno­gi vi­še ni­su bi­li kre­dit­no spo­sob­ni. Glav­no je pi­ta­nje je­su li ban­ke za­is­ta za­du­ži­va­le u fran­ci­ma ili sa­mo dje­lo­mič­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.