sva­đa­ju se ili ski­ja­ju, a sve ode u pro­va­li­ju

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik - SIL­VI­JE TO­MA­ŠE­VIć

Naj­lak­še je pro­na­ći kriv­ca za vlas­ti­te gre­ške. To je i naj­češ­ći sport me­đu po­li­ti­ča­ri­ma. Iako sva­ki no­vi pre­mi­jer sve­ča­no iz­jav­lju­je ka­ko za sta­nje u dr­ža­vi ne­će op­tu­ži­va­ti pret­hod­nu vla­du, već će pred­lo­ži­ti mje­re za na­pre­dak, go­to­vo sva­ki pad­ne u zam­ku ko­ju je na­mje­ra­vao pre­sko­či­ti. Sa­daš­nji hr­vat­ski pre­mi­jer naj­av­lji­vao je ka­ko za sta­nje u dr­ža­vi ne­će kri­vi­ti pret­hod­nu vla­du, a sve se češ­će tu­ži ka­ko je sta­nje bi­lo ta­ko te­ško da je ne­mo­gu­će prev­la­da­ti ga od­mah. Is­to­dob­no ha­de­ze­ov­ci ka­žu ka­ko se za nji­ho­ve vla­da­vi­ne ži­vje­lo bo­lje, ne­za­pos­le­nih je bi­lo ma­nje itd. Po­ma­lo slič­no Sil­vi­ju Ber­lus­co­ni­ju ko­ji stal­no po­nav­lja ka­ko nje­go­va vla­da ni­je kri­va za eko­nom­sku kri­zu i ka­ko je ta­da bi­lo ma­nje ne­za­pos­le­nih ne­go sa­da. U Ita­li­ji se za­oš­tra­va po­li­tič­ka po­le­mi­ka, ko­ja is­ti­no ri­jet­ko ka­da je­nja­va. Ber­lus­co­ni obe­ća­va da će pro­ves­ti ono što ni­je us­pio u pret­hod­nom man­da­tu. Za­pra­vo on je kao naj­bo­lji tr­go­vač­ki put­nik ko­ji pro­da­je ro­bu ku­ca­ju­ći od vra­ta do vra­ta pra­vi maj­stor u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji. Moj de­ter­džent pe­re bo­lje. To je Ber­lus­co­ni: pro­da­vač de­ter­džen­ta. Ne zna ni ka­ko se pro­izvo­di ni če­mu slu­ži, ali ga pro­da­je naj­bo­lje na svi­je­tu. Na­ro­či­to je do­bar u di­je­lje­nu eti­ke­ta. Jer, svi ko­ji ne mis­le kao on su prok­le­ti cr­ve­ni ko­mu­nis­ti. Čak je i sut­ki­nje ko­je vo­de nje­go­vu bra­ko­ra­zvod­nu par­ni­cu, na­kon pre­su­de ko­ja mu ni­je bi­la po vo­lji, na­zvao „ko­mu­nis­t­ki­nja­ma i fe­mi­nis­t­ki­nja­ma“. U Hr­vat­skoj se po­li­ti­ka po­la­ri­zi­ra­la i oko sek­su­al­nog od­go­ja u ško­la­ma, pa se po­če­lo, ili nas­ta­vi­lo, s di­je­lje­njem ide­olo­ških eti­ke­ta. Jed­ni su na­zad­nja­ci ko­je vo­de u Sred­nji vi­jek, a dru­gi su bez­bož­ni­ci, dak­le ko­mu­nis­ti, a zna se da oni je­du ma­lu dje­cu. Pro­či­ta­ju li ili pos­lu­ša­ju „epi­te­ti­olo­zi“ili „eti­ke­ti­olo­zi“kas­ni­je što su ka­za­li? Sa­da smo doš­li do iz­ja­ve o „olu­ji moz­go­va“. Mo­žda će se po­le­mi­ka nas­ta­vi­ti s pred­la­ga­nji­ma ku­li­nar­skih re­ce­pa­ta za mo­zak. Jer, prem­ca ima. Ka­da se hr­vat­skoj pre­mi­jer­ki ka­za­lo ka­ko je do­bi­la u ru­ke vru­ći krum­pir, ona je mir­no ka­za­la ka­ko će od krum­pi­ra na­pra­vi­ti sa­la­tu. I ta se nje­zi­na iz­ja­va vr­ti­la u dnev­ni­ci­ma i na pr­vim stra­ni­ca­ma lis­to­va, dak­le iz­van ku­li­nar­skih ru­bri­ka. U eko­nom­skoj kri­zi, ne sa­mo da se po­la­ri­zi­ra­ju stran­ke, već se ona ši­ri i ja­ča kao zvuk uz po­moć raz­gla­sa. U Ma­đar­skoj jed­ni za sve op­tu­žu­ju Ro­me. U Ita­li­ji su sve češ­ći ra­sis­tič­ki is­pa­di. A, po­li­ti­ča­ri umjes­to da smi­ru­ju si­tu­aci­ju i pred­la­žu iz­la­ske iz kri­ze, ili si me­đu­sob­no di­je­le eti­ke­te, ili ku­li­nar­ske re­cep­te, ili od­la­ze na ski­ja­nje... Ni­je de­ma­go­gi­ja ako se od mi­nis­ta­ra tra­ži da ne odu na zim­ski od­mor, da pri­vat­no ne upo­treb­lja­va­ju služ­be­ne auto­mo­bi­le, da si ne po­ve­ća­va­ju pla­će, da odus­ta­nu od pri­vi­le­gi­ja... Ne pos­to­ji vi­še po­dje­la na lje­vi­cu i des­ni­cu, već na one ko­ji že­le rast i one ko­ji že­le kon­zer­vi­ra­ti pos­to­je­će sta­nje, ka­zao je ta­li­jan­ski pre­mi­jer u os­tav­ci Ma­rio Mon­ti. Ni­je ni Mon­ti mno­go uči­nio u go­di­nu da­na pre­mi­jer­skog po­lo­ža­ja, ali je ba­rem us­pio, is­ti­na uz po­ve­ća­nje po­re­skog pri­ti­ska, ma­lo po­rav­na­ti ra­ču­ne.

Di­je­le se ide­olo­ške eti­ke­te: na­zad­nja­ci ko­je vo­de u Sred­nji vi­jek i bez­bož­ni­ci, ko­mu­nis­ti (ko­ji je­du ma­lu dje­cu). Pro­či­ta­ju li, kas­ni­je, što su ka­za­li?

A, ka­da smo kod ci­ta­ta ko­ji se spo­mi­nje kao mrač­no raz­dob­lje Cr­k­ve, evo što je na po­čet­ku ove go­di­ne ka­zao da­naš­nji po­gla­var Ka­to­lič­ke cr­k­ve. “Po­treb­no je ne­vo­lje i po­tre­be dru­gih lju­di osje­ti­ti vlas­ti­ti­ma, po­di­je­li­ti s dru­gi­ma svo­ja do­bra, te i da­lje od vlas­ti­tih in­te­re­sa... Me­đu druš­tve­nim pra­vi­ma ko­ja su da­nas naj­vi­še u opas­nos­ti jest pra­vo na rad ko­ji se sma­tra va­ri­ja­blom ovis­nom o gos­po­dar­skim i fi­nan­cij­skim me­ha­niz­mi­ma... Pris­tup ra­du i nje­go­vo odr­ža­va­nje za sve tre­ba bi­ti na pr­vo­me mjes­tu, a za to su po­treb­ne no­ve i hrabre po­li­ti­ke ra­da...“. Tko je to u Hr­vat­skoj pro­učio, s na­mje­rom da to pri­mi­je­ni?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.