NIT­KO JOŠ NE ZNA KA­KO ćE SE VO­ZI­TI PRE­KO NE­UMA

Za ma­nje od šest mje­se­ci ula­Zi­mo u eu, a na pu­tu Za jug do du­brov­ni­ka če­ka­ju nas gu­žve i pro­met­ni ko­laps

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik - PI­ŠE: Da­vor Ivan­ko­vIć da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net

Mi­nis­tre, kak­vo je va­še sta­ja­li­šte o Pe­lje­škom mos­tu, je li to naj­bo­lje rješenje, s ob­zi­rom na 1. sr­p­nja i ula­zak Hr­vat­ske u EU, bi­lo je pi­ta­nje no­vi­nar­ke Blo­om­ber­ga mi­nis­tru po­li­ci­je Ran­ku Os­to­ji­ću, pos­tav­lje­no na Mar­ko­vom tr­gu, na­kon sjed­ni­ce vla­de pri­je ne­ko­li­ko da­na. Mi­nis­tar, bom­bar­di­ran tog da­na pi­ta­nji­ma oko eks­plo­ziv­ne na­pra­ve u Pod­su­se­du, pot­pu­no iz­ne­na­đen, ni­je od­go­vo­rio baš ni­šta. Ka­ko i bi kad ni­ti on, a još pro­ble­ma­tič­ni­je, ni­ti nje­go­vi po­li­caj­ci ne zna­ju po­uz­da­no ka­kav će re­žim pre­la­ska gra­ni­ce vla­da­ti ovog lje­ta na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma kod Ne­uma. Os­nov­no zna­ju, da kre­će s pri­mje­nom Sc­hen­gen­ski gra­nič­ni re­žim, ali kon­kret­no, kak­vu će to si­tu­aci­ju u prak­si pro­izves­ti na tom čud­nom me­đu­dr­žav­nom pri­je­la­zu, pu­tem ko­je­ga je RH raz­dvo­je­na i spo­je­na uz pre­kid od ko­jih 14 ki­lo­me­ta­ra, ne usu­di se prog­no­zi­ra­ti još nit­ko. A svi se pla­še zas­to­ja, ka­osa i ne­pre­gled­nih ko­lo­na vo­zi­la i ka­mi­ona ko­ji će blo­ki­ra­ti ta­na­ni pri­je­laz i ces­tu ko­ja ujed­no pred­stav­lja i je­di- nu ces­tov­nu ži­lu ku­ca­vi­cu iz­me­đu Hr­vat­ske i nje­zi­na ju­ga. Pi­ta­nje o Pe­lje­škom mos­tu, na­rav­no, su­ge­ri­ra bu­duć­nost i je­di­no kva­li­tet­no po­ve­zi­va­nje raz­dvo­je­nih di­je­lo­va, ne vi­še sa­mo Hr­vat­ske, ne­go i EU, no za na­še po­li­ti­ča­re to je vr­hun­sko po­li­tič­ko pi­ta­nje. Od­go­vor još ne­ma ni pre­mi­jer, kao ni mje­ro­dav­ni mi­nis­tar pro­me­ta Haj­daš-Don­čić. A ko­ji će ipak mo­ra­ti, ka­žu neg­dje u ožuj­ku, da­ti ko­nač­ne na­put­ke i odre­di­ti gra­nič­ni re­žim na ne­um­skom po­te­zu.

PLOM­BI­RA­NJE KA­MI­ONA

Pre­ma zad­njim saz­na­nji­ma, znat­no ga­ba­rit­ni­ji za­jed­nič­ki gra­nič­ni pri­je­la­zi oko Ne­uma bit će do­vr­še­ni do trav­nja, što će omo­gu­ći­ti ulaz/iz­laz na pu­no vi­še tra­ka. Pro­blem nas­ta­je ka­da se s tog mnoš­tva tra­ka ti­su­će auto­mo­bi­la i ka­mi­ona sli­ju svi u jed­nu toč­ku – usku ma­gis­tral­nu ces­tu ko­ja pro­la­zi kroz Ne­um. Gu­žve i sva­kod­nev­ni ko­laps pro­me­ta pot­pu­no su iz­vi­jes­ni. Pre­ma ono­me što je RH is­pre­go­va­ra­la s EU, zna se da kroz ne­um­ske pri­je­la­ze mo­gu pro­la­zi­ti auto­mo­bi­li do­ma­ćih lju­di i tu­ris­ta, te ka­mi­oni i kom­bi­ji ko­ji ne pre­vo­ze hra­nu i/ili ro­bu vred­ni­ju od 10.000 eura. Za os­ta­le kom­bi­je i šle­pe­re us­pos­tav­lja se po­se­ban re­žim pre­la­ska – mo­ra­ju pret­hod­no oti­ći na ca­ri­nu u Plo­ča­ma ili Du­brov­ni­ku gdje će ih za­pe­ča­ti­ti, plom­bi­ra­ti. Na­kon to­ga mo­gu na pri­je­laz, če­ka­ti u

ko­lo­na­ma, pri­je­ći Ne­um i ot­pe­ča­ti­ti svo­je šle­pe­re, opet na ca­ri­nar­ni­ca­ma u Plo­ča­ma ili Du­brov­ni­ku. A ci­je­li bi taj pos­tu­pak, po­go­to­vu u se­zo­ni mo­gao po­tra­ja­ti sa­ti­ma. Ma­ri­jan Ba­nel­li, pred­sjed­nik upra­ve udru­ge Hr­vat­ski ces­tov­ni pri­je­voz­ni­ci, ne ču­pa ko­su, ne­go svim si­la­ma po­ku­ša­va una­pri­jed pro­na­ći na­či­ne ka­ko spri­je­či­ti pri­je­te- ći ka­os kod Ne­uma. – Iz­van tu­ris­tič­ke se­zo­ne sva­kod­nev­no kroz Ne­um pro­đe sto­ti­njak vo­zi­la dos­ta­ve, a već od trav­nja, svib­nja, pro­met je znat­no in­ten­ziv­ni­ji i sva­kog da­na pri­je­la­ze pro­đe iz­me­đu ti­su­ću do ti­su­ću i pol tak­vih vo­zi­la, ka­že. I ni­je pro­blem u plom­bi­ra­nju, ne­go u mjes­tu gdje će ca­ri­ni­ci stav­lja­ti plom­be – u ca­rin­skim is­pos­ta­va­ma u Plo­ča­ma i Du­brov­ni­ku. Au­to­pri­je­voz­ni­ci su za­bri­nu­ti što će šle­pe­ri mo­ra­ti sta­ja­ti u ko­lo­na­ma na vi­še mjes­ta no sa­da, što će ja­ko us­po­ri­ti iona­ko spor pro­la­zak kroz Ne­um. No, u HUP-u i HCP-u su osmis­li­li rješenje – pred­la­žu da se od pri­je­la­za Klek do Bis­tri­ne sa­gra­di jav­na ra­s­vje­ta i pos­ta­ve ka­me­re. – Na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma nad­gle­da­li bi ci­je­lo vri­je­me pro­laz ka­mi­ona, sof­tver­ski bi se sig­na­li­zi­ra­lo ako ne­ki ka­mi­on sta­ne, a pra­tio bi se i nji­hov GPS sig­nal, ka­že Ba­nel­li. Mis­li da bi EU bi­la volj­na čak i su­fi­nan­ci­ra­ti ovaj pro­jekt, s ob­zi­rom da tre­ba pos­ta­vi­ti stu­po­ve s os­vjet­lje­njem na 3,5 km od Kle­ka do Ne­uma, te oko 4,5 km od Ne­uma do Bis­tri­ne. Kroz Ne­um, u du­ži­ni od oko se­dam ki­lo­me­ta­ra, jav­na ra­s­vje­ta već pos­to­ji. U HCP-u ra­ču­na­ju da bi va­lja­lo pos­ta­vi­ti duž ci­je­log ko­ri­do­ra 270 ka­me­ra. Ti­me bi se iz­bje­glo plom­bi­ra­nje i vi­še­krat­no če­ka­nje u ko­lo­na­ma.

MO­GU PO­MO­ćI I TRA­JEK­TI

Rješenje jest pri­hvat­lji­vo i za EU, jer za Uni­ju je sa­mo važ­no da se pro­met nad­zi­re, da u ka­mi­one u BiH ne­će “ula­zi­ti ro­be i iz­bje­gli­ce”, dak­le sve­jed­no im je ho­će li RH i BiH to ure­di­ti plom­ba­ma, ili ka­me­ra­ma ko­je sni­ma­ju 24 sa­ta. Saz­na­je se da bi pro­jekt bio za­jed­nič­ki, a da su tom rje­še­nju sklo­ni mje­ro­dav­ni i u RH i BiH. U HCP-u ima­ju još ide­ja ka­ko sma­nji­ti ka­os kraj Ne­uma. Tre­ba uklju­či­ti pos­to­je­ću tra­jek­t­nu ve­zu iz­me­đu Plo­ča i Tr­p­nja na Pe­lješ­cu. Tra­jekt pro­la­zi tu uda­lje­nost za oko sat vre­me­na, no pro­blem je što vo­zi sa­mo tri pu­ta dnev­no. Ka­da bi mi­nis­tar Haj­daš-Don­čić mo­gao or­ga­ni­zi­ra­ti da se uve­du, u mje­se­ci­ma ka­da je pro­met naj­žeš­ći, ili ba­rem u tri da­na vi­ken­da če­ti­ri tra­jek­ta ko­ji bi vo­zi­li stal­no, uz su­bven­ci­oni­ra­nje di­je­la ci­je­ne pri­je­vo­za, mo­že se oče­ki­va­ti da bi se pri­ti­sak na ces­tov­ni pri­je­laz kod Ne­uma sma­njio za 30 do 50 pos­to. Ba­nel­li ka­že da naj­ve­ći pro­blem ima­ju uz­ga­ji­va­či ško­lja­ka s ju­ga Hr­vat­ske ko­ji su u ap­surd­noj si­tu­aci­ji. Na­po­kon je EU uki­nu­la za­bra­nu uvo­za hr­vat­skih školj­ka­ša, a oni ne­ma­ju na­či­na br­zo ih pre­ves­ti do ve­li­kog tr­ži­šta. Hlad­nja­ča­ma s školj­ka­ši­ma tre­ba brz pro­laz, no ne­ma­ju ni­ka­kav pri­ori­tet. U HCP-u ini­ci­ra­ju transport školj­ki zra­ko­plo­vom u fri­go-kon­tej­ne­ri­ma. Sc­hen­gen­ski pro­met kroz Ne­um mo­že se, dak­le, ubr­za­ti, ako ove pri­jed­lo­ge po­dr­ži Vla­da RH. Ko­ja bi mo­ra­la već ima­ti rješenje i za dru­gi ve­li­ki pro­blem – ka­ko ubr­za­ti pro­laz put­nič­kih i tu­ris­tič­kih vo­zi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.