za bi­sku­pa sdp-ova vla­da je naCis­tič­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Po­moć­ni bi­skup za­gre­bač­ki Va­len­tin Pozaić, na tri­bi­ni u Za­gre­bu oš­tri­je je od svih go­vo­rio o zdrav­s­tve­nom od­go­ju. Na dje­lu je, ka­že, neo­ko­mu­nis­tič­ka i li­be­ral­no­fa­šis­tič­ka kul­tur­no­an­tro­po­lo­ška re­vo­lu­ci­ja. “Hr­vat­skoj je po­treb­na no­va Olu­ja i lus­tra­ci­ja”, po­zvao je bi­skup, pod­sje­tio da su i “na­cis­ti doš­li na vlast na iz­bo­ri­ma”, pa ni­je čud­no što se u pu­bli­ci na­šao i net­ko tko bi odvo­jio “za­ra­že­nu i kon­ta­mi­ni­ra­nu dje­cu” i ne bi im do­zvo­lio dru­že­nje s “na­šom dje­com”. Sav taj bi­jes, po­ka­zu­ju an­ke­te, ve­ći­na gra­đa­na ipak ne po­dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.