ot­ka­ko su mar­ki­ce na cigaretama – pu­ši se još vi­še!

Nje­mač­ko ve­le­pos­laNs­tvo u za­gre­bu mje­seč­No iz­da 3000 rad­Nih ili ulaz­Nih vi­za gra­đa­Ni­ma bih

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Ti­su­ću lju­di da­no­noć­no bdi­je is­pred nje­mač­kog ve­le­pos­lans­tva u Za­gre­bu. U re­du za spas če­ka se i po se­dam da­na. “Ja bih ovo dvo­je žen­ske dje­ce pos­lao že­ni­noj ses­tri u Nje­mač­ku, a ja ću u Gar­du. Imat ću 50 ti­su­ća mje­seč­no, hra­ni, i Bog dao, bit će do­bro. Ne­mam vi­še ka­mo”, pri­ča G. M. iz San­skog Mos­ta. Nje­mač­ko ve­le­pos­lans­tvo u RH mje­seč­no iz­da ot­pri­li­ke 3000 rad­nih ili ulaz­nih vi­za gra­đa­ni­ma BiH. Na­kon uvo­đe­nja po­rez­nih mar­ki­ca na ci­ga­re­te – pu­ši se još vi­še! Kup­ci se okre­ću oni­ma ko­ji za za­ra­du od po­la mi­li­ju­na nje­mač­kih ma­ra­ka po kon­tej­ne­ru jam­če da će ci­ga­re­ta bi­ti. Bez mar­ki­ca do­du­še, ali za­to i do­ma­ćih i stra­nih. Mla­di su, vr­lo bo­ga­ti i vlas­ni­ci su me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske kom­pa­ni­je. Htje­li su ulo­ži­ti no­vac u grad­nju luk­suz­nog ho­te­la pri Grad­skom po­dru­mu, u sre­di­štu Za­gre­ba, ali su ipak odus­ta­li. Za­su­li smo ih na­šim uobi­ča­je­nim pro­ble­mi­ma, pa su otiš­li u No­vu Ka­le­do­ni­ju gdje će no­vac ulo­ži­ti. Za­što? Za­to jer to­li­ko po­zi­va­mo stra­ni ka­pi­tal, ali ni­ti ne po­miš­lja­mo da im osi­gu­ra­mo ne­ki po­pust i olak­ša­mo is­ho­đe­nje do­zvo­la. Bi­ro­kra­ci­ja se po­na­ša kao da smo ure­đe­na za­pad­no­europ­ska zem­lja, a pos­lov­ni čo­vjek ne mo­že ren­ta-ca­rom od Be­ča u Bje­lo­var ili Dal­ma­ci­ju jer su u zo­na­ma rat­nog ri­zi­ka. (bo) Ar­hi­va Ve­čer­njeg lis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.