MI­LAN BAN­DIć

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

iz­vr­šio puč u zim­skoj služ­bi, pa naj­a­vio da se spre­ma za rat. ban­dić je kre­nuo u kam­pa­nju

Evo nagradnog pi­ta­nja. Ko­li­ko je snjež­nih me­ća­va po­treb­no da bi Mi­lan Ban­dić opet bio iz­a­bran za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba? Ko­nač­ni od­go­vor na ovo pi­ta­nje do­bit će­mo tre­će ne­dje­lje u svib­nju kad se odr­ža­va­ju lo­kal­ni iz­bo­ri, no već da­nas jas­no je ka­ko će za no­vi man­dat, uko­li­ko ga osvo­ji, mo­ći za­hva­li­ti i ne­be­si­ma. Mo­ra­la se nad Za­greb na­dvi­ti snjež­na olu­ja po­vi­jes­nih raz­mje­ra, da bi se Ban­dić, ko­ji je do­pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci bio do gla­ve za­ro­njen u po­li­tič­ki naf­ta­lin, pre­tvo­rio u ono­ga gra­do­na­čel­ni­ka ko­jeg gra­đa­ni opet poz­na­ju. I za ko­jeg gla­sa­ju. U ma­loj po­du­ci po­li­tič­kog po­pu­liz­ma, Ban­dić je svo­jim pro­tu­kan­di­da­ti­ma po­ka­zao ka­ko se očaj gra­đa­na pre­tva­ra u po­li­tič­ke bo­do­ve. Dok su nje­go­vi su­par­ni­ci hi­ber­ni­ra­li, u sa­mo jed­nom da­nu Ban­dić je vlas­to­ruč­no očis­tio sni­jeg u ci­je­loj svo­joj uli­ci, mo­bi­li­zi­rao ti­su­ću stu­de­na­ta, iz­vr­šio puč u Zim­skoj služ­bi, a gra­đa­ni­ma - pa­ra­fra­zi­ra­ju­ći Jo­si­pa Bro­za Ti­ta - po­ru­čio da se pri­pre­ma za rat. Ni­je se ša­lio. Po­če­la je iz­bor­na go­di­na, a gra­do­na­čel­nik se či­ni živ­lji i ži­la­vi­ji ne­go ikad. Mo­del je ja­san. Što će vi­še ka­tak­liz­mič­kih do­ga­đa­ja po­go­di­ti sta­nov­ni­ka me­tro­po­le, to će Ban­di­ćev rej­ting ras­ti. Do iz­bo­ra je još pet mje­se­ci. Pri­pre­mi­te se za po­pla­ve, su­še, naj­ez­de skakavaca, epi­de­mi­je či­re­va. Jer, ne­bo je na Ban­di­će­voj stra­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.