Je li buna zbog pi­sma u in­te­re­su vu­ko­va­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Kao da se nit­ko ne pi­ta je li Hr­vat­skoj uop­će po­tre­ban sto­žer za obra­nu hr­vat­skog Vu­ko­va­ra ko­ji vo­di To­mis­lav Josić, sa­vjet­nik mi­nis­tra Fre­da Ma­ti­ća, osva­ja­ju­ći no­vin­ski pros­tor bit­kom pro­tiv ći­ri­li­ce. Tvr­di da za­kon ne vo­di ra­ču­na o in­te­re­su Vu­ko­va­ra­ca pa se na­me­će pi­ta­nje je­su li za­is­ta dvo­je­zič­ni nat­pi­si pro­tiv in­te­re­sa Vu­ko­va­ra, to­li­ko go­di­na na­kon ra­ta. Ili bi u in­te­re­su gra­da bi­lo da se po­štu­je za­kon i po­ra­di na uk­la­nja­nju ba­ri­je­ra iz­me­đu dva­ju na­ro­da, ko­ji već 17 go­di­na ne ra­tu­ju?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.