Ma­ski­ra­ni na­pa­da­či iz za­sje­de na­pa­li Ma­mi­ća ra­ke­tom

Split

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

STR. 9

Zdrav­ko Ma­mić i nje­gov od­vjet­nik Če­do Pro­da­no­vić tra­ži­li su da se su­đe­nje pre­mjes­ti u Za­greb, no su­dac im je od­bio zah­tjev I. Ja­ke­lić, M. Bu­to­rac i O. Mar­šić – Bio je to je­dan div­ljač­ki na­pad ko­ji je po­čeo kad smo iz­aš­li iz vo­zi­la. Za­su­li su nas ben­gal­ka­ma i ra­ke­ta­ma, ali ni­su nas po­go­di­li. No za­to su po­go­di­li au­to­mo­bil do nas ko­jem je raz­bi­je­no stak­lo, a ben­gal­ka je upa­la unu­tra. Na­sre­ću, ni­je se za­pa­li­la, a vlas­nik tog vo­zi­la pla­kao je i go­vo­rio da je au­to­mo­bil ku­pio pri­je mje­sec da­na – re­kao je Če­do Pro­da­no­vić, od­vjet­nik Zdrav­ka Ma­mi­ća, na­kon što su ih ju­čer ma­ski­ra­ni na­pa­da­či do­če­ka­li na ula­sku u zgra­du Pre­kr­šaj­nog su­da u Spli­tu te za­su­li dim­nim bom­ba­ma, ben­gal­ka­ma i bo­ca­ma. Od­vjet­nik Pro­da­no­vić ka­zao je da ni­je vi­dio ko­li­ko je bi­lo na­pa­da­ča, no pret­pos­tav­lja da im je do­jav­lje­no da će Ma­mić do­ći na sud.

Po­tra­ga za na­pa­da­či­ma

– Ka­da se sve to do­ga­đa­lo, htje­li smo što pri­je ući u zgra­du su­da. Bu­du­ći da se to do­ga­đa­lo pred su­dom, tra­ži­li smo od su­ca da pre­ki­ne ras­pra­vu, a ka­ko ni­je htio, mi smo otiš­li. Pod po­li­cij­skom prat­njom do­vez­li smo se do Ši­be­ni­ka – re­kao je Pro­da­no­vić. Do­dao je i da je ap­surd­no da se Ma­mi­ću u Spli­tu su­di jer je vri­je­đao na­vi­ja­če ko­ji ga sa­da na­pa­da­ju i od ko­jih mo­ra ču­va­ti ži­vu gla­vu. – Ta bor­ba za sport­ske ide­ale sim­pa­tič­na je u lo­kal­nim ok­vi­ri­ma dok vas ne skra­te za gla­vu – za­klju­čio je Pro­da­no­vić. Ma- mić je na split­ski sud do­šao zbog tuč­nja­ve s ne­ka­daš­njim Haj­du­ko­vim igra­čem Ivo Be­gom na der­bi­ju Haj­du­ka i Di­na­ma 2014. Na po­s­ljed­njem ro­či­štu odr­ža­nom pri­je dva mje­se­ca Ma­mić je bio pun li­je­pih ri­je­či za Split, Haj­duk i nje­go­ve na­vi­ja­če ko­ji, po sve­mu su­de­ći, sto­je iza ovog na­pa­da. – Split mi je odu­vi­jek bio je­dan od naj­dra­žih gra­do­va u ži­vo­tu. Za­to što je to je­dan pre­kra­san grad, za­to što su to pre­kras­ni lju­di. Haj­duk ci­je­nim vi­še ne­go mo­žda 90 pos­to haj­du­ko­va­ca, po­gla­vi­to nje­go­ve na­vi­ja­če. Uvi­jek sam s ra­doš­ću bio do­če­ki­van, kao što sam i da­nas li­je­po do­če­kan. Svi su me že­lje­li poz­dra­vi­ti, stis­nu­ti mi ru­ku i sli­ka­ti se sa mnom. To je stvar­nost. To su ti lju­di. A po­je­din­ci ko­ji su se po­tru­di­li ba­ci­ti otrov me­đu sport­ske ri­va­le, pa i ši­re, oni ne­ma­ju mir­nu sa­vjest – go­vo­rio je Ma­mić ta­da u sud­ni­ci, a na­kon ju­če­raš­njeg na­pa­da su­cu Sti­pi Ro­si ka­zao je da se u Spli­tu ne osje­ća si­gur­no i ugod­no. – Mi od­la­zi­mo ako iz­vu­če­mo ži­vu gla­vu – obra­tio se Ma­mić su­cu Ro­si pri­je ne­go što je s od­vjet­ni­kom Pro­da­no­vi­ćem na­pus­tio zgra­du su­da. Iz split­ske po­li­ci­je iz­vi­jes­ti­li su da su dvi­je mla­đe ma­ski­ra­ne oso­be ba­ci­le za­pa­lji­ve pred­me­te, da su iz­vi­di u ti­je­ku i da se za nji­ma tra­ga.

Kro­no­lo­gi­ja svih na­pa­da

Ovo ni­je pr­vi put da se Ma­mić na­šao na uda­ru na­vi­ja­ča. Na­pad­nut je u lis­to­pa­du 2009. na­kon što je, sla­ve­ći po­bje­du Di­na­ma nad Ajaxom, u zrač­noj lu­ci ras­tr­gao ma­ji­cu, ski­nuo hla­če i pje­vao na pul­tu. Po­tom je iz­i­šao is­pred zgra­de aero­dro­ma gdje je doš­lo do su­ko­ba s Bad Blue Boysi­ma. Na­vi­ja­či su Ma­mi­ću vi­ka­li: “Ma­mi­ću, ci­ga­ne, od­la­zi iz sve­ti­nje”, a u na­gu­ra­va­nju je na­vod­no do­bio i ne­ko­li­ko uda­ra­ca u gla­vu. Sku­pi­na na­vi­ja­ča na­pa­la je Ma­mi­ća i dvi­je go­di­ne kas­ni­je na glav­nom tr­gu u Te­mi­šva­ru. Bad Blue Boysi pr­vo su Ma­mi­ća po­če­li vri­je­đa­ti, a po­tom ga­đa­ti bo­ca­ma, ča­ša­ma, pe­pe­lja­ra­ma. Ma­mić se spa­sio po­bje­gav­ši u obliž­nji ho­tel. U pro­sin­cu 2011. ver­bal­no se su­ko­bio s na­vi­ja­či­ma na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ka­da su ga po­če­li is­pi­ti­va­ti o me­na­džer­skim pos­lo­vi­ma nje­go­va si­na Ma­ri­ja Ma­mi­ća ve­za­nih uz pro­da­ju igra­ča, ali i pos­lo­ve ve­za­ne uz pos­tav­lja­nje sto­la­ca na sta­di­onu u Mak­si­mi­ru. Ma­mić im je uz­vra­tio da se ve­se­li do­la­sku USKOK-a u klub te us­t­vr­dio ka­ko je Di­na­mo naj­tran­s­pa­rent­ni­ji klub u Eu­ro­pi.

Sa­vjet­nik u Di­na­mu i nje­gov od­vjet­nik na­pus­ti­li su Split pod po­li­cij­skom prat­njom 'ČU­VAO ŽI­VU GLA­VU' Ap­surd­no je da se Zdrav­ku Ma­mi­ću u Spli­tu su­di jer je vri­je­đao na­vi­ja­če ko­ji ga sa­da opet na­pa­da­ju ČE­DO PRO­DA­NO­VIĆ od­vjet­nik

Zdrav­ko Ma­mić s od­vjet­ni­kom je na­kon na­pa­da za­šti­tu po­tra­žio u zgra­di su­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.