Dio nov­ca od ovr­še­nog sta­na mo­ra se is­pla­ti­ti duž­ni­ku – naj­vi­še 136.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - (Lju­bi­ca Ga­ta­rić)

Na­god­bu pred osob­ni ban­krot do­sad za­tra­ži­la 472 duž­ni­ka. Go­diš­nje se u Hr­vat­skoj ovr­ši oko tri ti­su­će sta­no­va i ku­ća Dio nov­ca od sta­no­va i ku­ća ko­ji se pro­da­ju pod ovr­hom mo­rat će se is­pla­ti­ti vlas­ni­ci­ma kao raz­mje­ran dio. Raz­mje­ran dio či­nit će po­čet­nih 35 kva­dra­ta uve­ća­nih za 10 kva­dra­ta za sva­kog čla­na obi­te­lji. Ne­ovis­no o kva­dra­tu­ri, ukup­na vri­jed­nost nuž­nog di­je­la ne mo­že pri­je­ći iz­nos od dvi­je pro­sječ­ne go­diš­nje pla­će u zem­lji, tre­nu­tač­no oko 136 ti­su­ća ku­na. Pre­dvi­đe­no je to u iz­mje­ni Ovr­š­nog za­ko­na za ko­ju je po­kre­nut pos­tu­pak sa­vje­to­va­nja. Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa pred­la­že da se pro­tu­vri­jed­nost raz­mjer­nog di­je­la ne­kret­ni­ne odre­đu­je pre­ma pro­ci­je­nje­noj, a ne pre­ma pro­daj­noj vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. Go­diš­nje se u Hr­vat­skoj ovr­ši oko tri ti­su­će sta­no­va i ku­ća. Mi­je­nja se i naj­ve­ći iz­nos mje­seč­ne pla­će ko­ji se mo­že ovr­ši­ti za pri­ma­nja ko­ja su ni­ža od pro­sječ­nih s jed­ne tre­ći­ne na jed­nu če­t­vr­ti­nu ovr­še­ni­ko­ve pla­će. U prak­si to zna­či da oso­bi ko­ja sad za­ra­đu­je 4 ti­su­će ku­na mje­seč­no za ot­pla­tu du­go­va od­la­zi 1333 ku­ne, a po no­vo­me za vra­ća­nje du­go­va od­la­zi­lo bi sa­mo ti­su­ću ku­na, osim kad se ra­di o nak­na­di za uz­dr­ža­va­nu dje­cu kad se mo­že ovr­ši­ti i vi­še. Pre­ma za­ko­nu o ste­ča­ju po­tro­ša­ča, od­nos­no osob­nom ban­kro­tu gra­đa­na, ne­kret­ni­na u ko­joj duž­nik sta­nu­je pro­da­je se zad­nja. U pr­vih pet mje­se­ci na­god­bu ko­ja pret­ho­di pro­gla­še­nju osob­nog ban­kro­ta za­tra­ži­le su 472 oso­be či­ji dug iz­no­si 190 mi­li­ju­na ku­na.

Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa naj­a­vi­lo pro­mje­nu Ovr­š­nog za­ko­na ko­ja olak­ša­va po­zi­ci­ju duž­ni­ka Mi­nis­tar Špr­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.