Za pro­da­ju dr­žav­nog udje­la pris­ti­glo 13 po­nu­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - (lik)

Cen­tar za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju za­pri­mio je 13 obve­zu­ju­ćih po­nu­da za kup­nju 20,4 udje­la u Kon­ča­ru EI, no ka­ko se još ra­di nji­ho­va ana­li­za, za sa­da ne iz­la­ze s ime­ni­ma za­in­te­re­si­ra­nih. No već su ra­ni­je ne­ki mi­ro­vin­ski fon­do­vi iz­ra­zi­li in­te­res da po­ve­ća­ju svoj udjel u Kon­ča­ru jer njih tri – AZ, Er­ste Pla­vi i PBZ CO već je­su u vlas­nič­koj struk­tu­ri. Po­vje­rens­tvo za otva­ra­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da iz­vješ­će o za­prim­lje­nim po­nu­da­ma pros­li­je­dit će Uprav­nom vi­je­ću CERP-a ka­ko bi se do­ni­je­la ko­nač­na od­lu­ke o pro­da­ji na Za­gre­bač­koj bur­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.