Na­ci­onal op­tu­žio Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­vi­ća da su s J&T-om do­go­vo­ri­li kup­nju No­vog lis­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano - Pu­ljić-Še­go

U HDZ-u tvr­de da se sas­ta­nak o ko­jem pi­še Na­ci­onal ni­ka­da ni­je do­go­dio, a sa­mim ti­me i da ni­je bi­lo ni­kak­vih do­go­vo­ra Iva Tjed­nik Na­ci­onal po­nov­no je otvo­rio pri­ču u ko­joj u ve­zu do­vo­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i MOL- ova lo­bis­ta Jo­si­pa Pe­tro­vi­ća, ali i J&T gru­pu, ko­ja je na­vod­no za MOL po­ku­ša­la 2011. go­di­ne ku­pi­ti di­oni­ce Ine pod sum­nji­vim okol­nos­ti­ma. Su­kus pri­če, u ko­joj se Na­ci­onal po­zi­va na neo­vis­ne iz­vo­re i ano­nim­ne svje­do­ke, jest u to­me da su se pred­stav­ni­ci J&T gru­pe na­vod­no sas­ta­li s pr­vim pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom i nje­go­vim pri­ja­te­ljem Jo­si­pom Pe­tro­vi­ćem. Na tom su sas­tan­ku, pi­še Na­ci­onal, pred­stav­ni­ci J&T gru­pe na­vod­no tra­ži­li po­dr­šku Vla­de za nji­ho­vo pre­uzi­ma­nje Adris gru­pe. Na­ci­onal iz­no­si da su Ka­ra- mar­ko i Pe­tro­vić, kao pro­tu­us­lu­gu za po­dr­šku za pre­uzi­ma­nje Adri­sa, tra­ži­li da J&T ku­pi No­vi list ka­ko bi kon­tro­li­ra­li taj me­dij. U HDZ-u tvr­de da je ap­so­lut­no ne­toč­no da se ta­kav sas­ta­nak ika­da do­go­dio, od­biv­ši da­lje ko­men­ti­ra­ti na­vo­de Na­ci­ona­la ko­ji se, rek­li su, sas­to­je od na­vod­nih iz­ja­va svje­do- ka i os­ta­lih ano­nim­nih iz­vo­ra. Na­ci­onal je, pod­sje­ti­mo, obja­vio ugo­vo­re o su­rad­nji Ka­ra­mar­ko­ve su­pru­ge s MOL-ovim lo­bis­tom Jo­si­pom Pe­tro­vi­ćem ko­ji su do­ve­li do kri­ze vlas­ti, a sad u sva­kom bro­ju otva­ra­ju no­ve te­me ko­je se ti­ču To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Jo­si­pa Pe­tro­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.