Zlat­na ku­na za naj­us­pješ­ni­je tvrt­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­ala­no - (slš)

Osječ­ka tvrt­ka Mo­no za­poš­lja­va 30 vr­s­nih in­for­ma­ti­ča­ra i iz­vo­zi vi­še od 93 pos­to svo­jih sof­tve­ra, uglav­nom u SAD i za­pad­nu Eu­ro­pu. Tvrt­ka Al­trad Li­mex su­oča­va­la se pri­je šest go­di­na sa ste­ča­jem, a iz­vez­la je la­ni 95 pos­to mi­je­ša­li­ca i ko­li­ca. Po­du­ze­će Har­burg – Fre­uden­ber­ger Be­liš­će rad­no je mjes­to za 640 za­pos­le­ni­ka, pro­izvo­di pre­še za iz­ra­du auto­mo­bil­skih gu­ma, iz­voz joj pre­ma­šu­je 93 pos­to pro­izve­de­nog. Svi su oni ju­čer pri­mi­li pla­ke­tu osječ­kog HKG “Zlat­na ku­na” za naj­us­pješ­ni­je ma­le, sred­nje i ve­li­ke tvrt­ke u Osječ­ko-ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji u 2015. Na­gra­đe­ne tvrt­ke bile su naj­us­pješ­ni­je me­đu 20 kan­di­di­ra­nih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.