De­li­ja pos­tao muf­ti­ja

No­vi sr­bi­jan­ski muf­ti­ja ne­kad se zvao Ivan Tri­fu­no­vić. Na is­lam je pre­šao u In­di­ji i žes­to­ki je na­vi­jač C. zvez­de

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

Kad se vra­tio iz In­di­je kao mus­li­man, obi­telj ga je od­ba­ci­la. Svi osim po­koj­ne te­te Ru­ži­ce So­kić, poz­na­te sr­bi­jan­ske glu­mi­ce Iz­bor Ab­du­la­ha Nu­ma­na za no­vog sr­bi­jan­skog muf­ti­ju ne bi bio po­seb­na vi­jest da se iza no­vo­iza­bra­nog čel­ni­ka ta­moš­njih mus­li­ma­na ne kri­je oso­ba ko­ja se pri­je zva­la Ivan Tri­fu­no­vić, ro­đe­ni Be­ogra­đa­nin iz pra­vos­lav­ne obi­te­lji, ko­ji se na is­lam pre­obra­tio kao de­vet­na­es­to­go­diš­njak na­kon pu­ta u In­di­ju.

Za­vr­šio če­ti­ri fa­kul­te­ta

Ivan, ili da­nas Ab­du­lah, pre­ma vlas­ti­tim je ri­je­či­ma kao šes­na­es­to­go­diš­nji dje­čak po­čeo tra­ga­ti za is­ti­nom što ga je s če­tvo­ri­com pri­ja­te­lja odve­lo na put u In­di­ju. I dok su nje­go­vi pri­ja­te­lji odus­ta­li od po­tra­ge za du­hov­nim pro­na­la­skom se­be, Ivan je os­tao i u Ra­jas­t­ha­nu i dok je sje­dio is­pred dža­mi­je su­sreo je ta­moš­njeg ve­li­kog su­fi­ju Mu­hi­di­na Cis­ti­ja. “‘Ka­ko se zo­veš’, pi­tao me, ja ka­žem: ‘Ivan Tri­fu­no­vić’, on me­ni: ‘Od­sad se zo­veš Ab­du­lah Nu­man’”, opi­sao je u jed­nom in­ter­v­juu taj su­sret Nu­man. Na­kon to­ga šest je mje­se­ci os­tao u In­di­ji, a on­da mu je otac pla­tio kar­tu za po­vra­tak u Be­ograd. Nje­gov pre­la­zak na is­lam ni­je na­išao na odo­bra­va­nje pa su ga čla­no­vi obi­te­lji ig­no­ri­ra­li od­bi­ja­ju­ći ga zva­ti no­vim ime­nom, na­pa­da­ju­ći ga da je iz­dao i njih i pra­vos­lav­lje. Je­di­na ko­ja ga je pri­hva­ti­la bi­la je nje­go­va te­ta, ina­če poz­na­ta sr­bi­jan­ska glu­mi­ca Ru­ži- ca So­kić. Osim te­te po­dr­šku mu je da­vao i be­ograd­ski muf­ti­ja Ham­di­ja Ju­suf­s­pa­hić, ko­ji se bri­nuo za nje­ga kao da mu je sin, no pr­vo se že­lio uvje­ri­ti je li za­is­ta pre­šao na is­lam. “Haj­de, do­đi ti k me­ni da vi­dim što si ti to pos­tao”, pri­sje­tio se su­sre­ta s Ju­suf­s­pa­hi­ćem.

Voj­sku slu­žio u Za­gre­bu

Za od­s­lu­že­nja voj­nog ro­ka u Za­gre­bu Nu­man je upoz­nao svo­ju bu­du­ću su­pru­gu Ra­zi­ju ko­ja je doš­la iz Mel­bo­ur­nea i pri­pre­ma­la je di­plom­ski is­pit. Za­jed­no su na­kon što je od­s­lu­žio voj­sku otiš­li u Aus­tra­li­ju, a ta­mo je Ab­du­lah za­vr­šio čak če­ti­ri fa­kul­te­ta, is­lam­ske zna­nos­ti, fi­lo­zo­fi­ju, so­ci­olo­gi­ju i eko­nom­ski me­nadž­ment. Pos­tao je i pro­fe­sor na sve­uči­li­štu Vic­tory u Mel­bo­ur­neu, a svo­jim stu­den­ti­ma čes­to is­ti­če da stal­no uči jer je to svo­je­vr­s­na kaz­na što je kao mla­dić na­pus­tio ško­lu. No­vi sr­bi­jan­ski muf­ti­ja ne kri­je još je­dan de­talj iz svo­je za­nim­lji­ve bi­ogra­fi­je pa je ta­ko za Ku­rir iz­ja­vio da je u sport­skom smis­lu pra­vi de­li­ja, od­nos­no žes­to­ki na­vi­jač no­go­met­nog klu­ba Cr­ve­na zvez­da.

U Za­gre­bu je upoz­nao i bu­du­ću su­pru­gu s ko­jom se od­se­lio u Mel­bo­ur­ne

S ob­zi­rom na za­oš­tre­ne od­no­se Sr­bi­je i Ko­so­va te si­tu­aci­ju u San­dža­ku, no­vi će muf­ti­ja ima­ti pu­ne ru­ke pos­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.