Po­dr­ška vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji pr­vi put is­pod 50 pos­to

Des­no-po­pu­lis­tič­ki AfD s 15 pos­to po­dr­ške bi­rač­kog ti­je­la pro­met­nuo se u tre­ću naj­ja­ču po­li­tič­ku op­ci­ju u Nje­mač­koj i pri­bli­žio se SPD-u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Po­di­je­lje­nost oko po­li­ti­ke otvo­re­nih vra­ta pre­ma mi­gran­ti­ma s Bli­skog is­to­ka ko­ju pro­vo­di An­ge­la Mer­kel ko­šta­la je vla­da­ju­ću de­mo­kr­š­ćan­sko- so­ci­jal­de­mo­krat­sku ko­ali­ci­ju po­vje­re­nja nje­mač­kih bi­ra­ča. Pre­ma naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju, ve­li­ka ko­ali­ci­ja CDU/ CSU i SPD-a, da su da­nas iz­bo­ri, do­bi­la bi 49 pos­to gla­so­va od če­ga 30 pos­to de­mo­kr­š­ća­ni, a 19 pos­to so­ci­jal­de­mo­kra­ti. Bild pi­še ka­ko bi des­no-po­pu­lis­tič­ka stran­ka Al­ter­na­ti­va za Nje­mač­ku (AfD) do­bi­la po­dr­šku 15 pos­to bi­ra­ča te ta­ko pos­ta­la tre­ća po re­du naj­ja­ča po­li­tič­ka op­ci­ja u Nje­mač­koj. Za sta­bil­nu ve­ći­nu vla­da­ju­ći će ta­ko mo­ra­ti pri­je idu­ćih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra oz­bilj­no raz­miš­lja­ti o tre­ćem part­ne­ru, za što su naj­iz­gled­ni­ji kan­di­dat Ze­le­ni.

An­ge­la Mer­kel Kan­ce­lar­ka gu­bi pot­po­ru jav­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.