JE LI BO­RIS JO­KIĆ HR­VAT­SKI VOLTAIRE ILI NO­VI STIPE ŠUVAR?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Us­pr­kos to­me što u Hr­vat­skoj sko­ro ni­šta ni­je sve­to, “ku­ri­ku­lar­na re­for­ma” pos­ta­la je go­to­vo sa­kro­san­k­t­nom. Is­to­vre­me­no je Bo­ris Jo­kić, vo­di­telj to­ga pro­jek­ta, pos­tao svo­je­vr­s­nom iko­nom, oli­če­njem na­pret­ka, per­s­pek­ti­ve i sa­me bu­duć­nos­ti Hr­vat­ske! Svi oni ko­ji ga po­du­pi­ru i hva­le auto­mat­ski su i sa­mi pos­ta­li is­toz­nač­ni­com za pro­gres, obra­zo­va­nost i pa­met! Na dru­goj stra­ni, svi oni ko­ji ima­ju kri­tič­ke pri­mjed­be na “ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu”, pro­gra­mi­ra­nom su i us­traj­nom pro­pa­gan­dom, ta­ko­đer auto­mat­ski, pre­tvo­re­ni u za­os­ta­le na­traž­nja­ke, pro­tiv­ni­ke slo­bod­no­mis­le­ćih i u “hr­vat­ske og­nji­šta­re”. Pa­ra­lel­no s tim i Bo­ris Jo­kić je, od jav­no ma­lo poz­na­to­ga znans­tve­ni­ka sa za­gre­bač­kog Ins­ti­tu­ta za druš­tve­na is­tra­ži­va­nja (IDIS), go­to­vo pre­tvo­ren u su­vre­me­nu re­in­kar­na­ci­ju hr­vat­sko­ga Vol­ta­irea! Svi ko­ji ga sli­je­de kao da se i sa­mi osje­ća­ju pro­s­vje­ti­te­lji­ma ko­ji za­os­ta­lo­me hr­vat­sko­me pu­ku tre­ba­ju objas­ni­ti što bi bes­po­go­vor­no tre­bao pri­hva­ti­ti uime svo­je “svi­je­tle bu­duć­nos­ti”. Ta­ko se i oko ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ob­nav­lja ne sa­mo po­li­tič­ka ne­go i svje­to­na­zor­ska po­la­ri­za­ci­ja hr­vat­sko­ga druš­tva. Vi­še se go­to­vo i ne mo­že ima­ti re­zer­ve pre­ma Jo­ki­će­vu pro­gra­mu a da se od­mah ne ri­ski­ra i jav­nu eti­ke­tu hr­vat­sko­ga pri­mi­tiv­ca! Bo­ris Jo­kić je sus­tav­nom pro­midž­bom po­dig­nut na pi­je­des­tal druš­tve­no­ga i po­li­tič­ko­ga re­for­ma­to­ra ko­ji će svo­jom škol­skom re­for­mom Hr­vat­sku uves­ti u sa­mu bit europ­sko­ga pro­gre­sa. Jo­kić je smiš­lje­nom i plan­skom po­li­tič­kom ak­ci­jom za­pra­vo do­ve­den u rang ne­ka­daš­nje­ga so­ci­ja­lis­tič­ko­ga škol­sko­ga re­for­ma­to­ra, Stipe Šu­va­ra. Ono što je ne­ka­da, zbog svo­ga po­lo­ža­ja i po­li­tič­ke mo­ći, mo­gao Šuvar, Jo­kić je do­se­gao uz pot­po­ru di­je­la jav­nos­ti ko­ja ga je pri­hva­ti­la kao ko­nač­no­ga hr­vat­sko­ga pro­s­vje­ti­te­lja. Za tak­ve je “na­še na­pred­nja­ke” valj­da naj­bit­ni­je de­kro­ati­zi­ra­ti cje­lo­kup­ni obra­zov­ni sus­tav, a u Jo­ki­ću su iz­gle­da vi­dje­li ono­ga tko bi im mo­gao os­tva­ri­ti že­lju. Iz­ba­ci­va­nje oca hr­vat­ske knji­žev­nos­ti, Mar­ka Ma­ru­li­ća, iz bu­du­će­ga pla­na škol­ske lek­ti­re, svim je na­ci­onal­no osjet­lji­vi­ji­ma bi­lo raz­lo­gom za oprez i sum­nju pre­ma ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi. No, na tak­ve se jav­ne za­mjer­ke eks­pert­na rad­na sku­pi­na za­pra­vo oglu­ši­la. Kao da su oni ko­ji su im to ar­gu­men­ti­ra­no za­mje­ra­li sku­pi­na ano­nim­nih bez­ve­z­nja­ka ili ne­kih hr­vat­skih tro­glo­di­ta. Do­jam je da su im kri­ti­ča­ri sa­mo že­lje­li jav­no po­ru­či­ti da bi nji­ho­va ku­ri­ku­lar­na re­for­ma ras­to­či­la hr­vat­ski na­ci­onal­ni iden­ti­tet. Opo­nen­ti­ma ku­ri­ku­lar­ne re­for­me Hr­vat­ska ni­je mo­gu­ća bez svi­jes­ti o na­ci­onal­nom iden­ti­te­tu i nje­go­voj vri­jed­nos­ti. Re­for­mis­ti ne že­le pri­hva­ti­ti ni naj­važ­ni­je kri­ti­ke. Po­go­to­vo se ne že­le slo­ži­ti s tvrd­njom da je nje­go­va­nje is­tin­sko­ga sje­ća­nja i na­ci­onal­ne sa­mo­svi­jes­ti te­melj za op­s­ta­nak i pra­vu bu­duć­nost Hr­vat­ske, da bez na­ci­onal­nog iden­ti­te­ta nema ni hr­vat­sko­ga su­ve­re­ni­te­ta.

Mi­lan Jaj­či­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.