Pri­je­voz pok­va­re­nog vo­zi­la sto­ji 375 ku­na

Vu­ča vo­zi­la uklju­ču­je pri­je­voz do 20 ki­lo­me­ta­ra, a sva­ki slje­de­ći ki­lo­me­tar na­pla­ću­je se oko de­set ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto - Da­li­bor Ra­dić auto­mo­to@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ako je vo­za­ču u ne­vo­lji za pok­va­re­ni auto­mo­bil po­tre­ban pri­je­voz iz­van gra­da, na­pla­ću­je se ci­je­na po ki­lo­me­tru u oba smje­ra To je jed­na od onih situacija na ko­je po­mis­li­te kad je već pre­kas­no. Auto­mo­bil vam je za­us­tav­ljen na­sred ces­te ili uz nju, mo­tor ne­će upa­li­ti (a ima­te go­ri­va u sprem­ni­ku), trep­ću sva če­ti­ri po­ka­zi­va­ča smje­ra i pos­tav­lja­te tro­kut… U gla­vi vam je sto pi­ta­nja. Što sad? Ko­ga na­zva­ti? Ko­li­ko sto­ji vuč­na služ­ba? Di­ljem Hr­vat­ske pos­to­je raz­ne tvrt­ke i služ­be ko­je se ba­ve vu­čom pok­va­re­nih vo­zi­la, no ve­ći­na vo­za­ča uop­će ne zna što mo­že oče­ki­va­ti u po­gle­du tro­ško­va, kao ni ko­ga na­zva­ti. U svr­hu na­šeg is­tra­ži­va­nja oda­bra­li smo Zagreb kao grad u ko­jem bi us­lu­ge vu­če mo­gle bi­ti naj­skup­lje te saz­na­li nji­ho­ve ci­je­ne ka­ko bis­te bi­li sprem­ni na sve op­ci­je. Ot­kri­li smo da pro­sječ­na os­nov­na ci­je­na us­lu­ga vu­če, od­nos­no uto­va­ra, pri­je­vo­za i is­to­va­ra pok­va­re­nog vo­zi­la, iz­no­si 375 ku­na za pri­je­voz do 20 ki- lo­me­ta­ra. Mo­gu­će su i da­lje re­la­ci­je, ali ta­da sva­ki do­dat­ni ki­lo­me­tar sto­ji 10 ku­na. Ako je vo­zi­lo po­treb­no pre­ves­ti na re­la­ci­ja­ma iz­van gra­da, od­nos­no do 40 ki­lo­me­ta­ra da­lje, ci­je­na vu­če mo­že po­ras­ti do 475 ku­na. U slu­ča­ju da je po­tre­ban pri­je­voz iz­van gra­da, na­pla­ću­je se ci­je­na po ki­lo­me­tru u oba smje­ra i to od 4,5 do 5 kn/km. Sve na­ve­de­ne ci­je­ne od­no­se se na us­lu­ge za auto­mo­bil ko­ji se na­la­zi na ces­ti, a ako vam je vo­zi­lo sle­tje­lo s ces­te ili pos­to­je dru­ge kom­pli­ka­ci­je, ci­je­ne, oče­ki­va­no, ras­tu. Ako je vo­zi­lo po­treb­no iz­vla­či­ti na ces­tu, za tu će us­lu­gu već u star­tu bi­ti po­treb­no pla­ti­ti 375 ku­na, a do­dat­nih 250 ku­na mo­rat će­te pla­ti­ti ako je uto­var vo­zi­la s ces­te ote­žan. Naj­skup­lja je op­ci­ja ako vuč­na služ­ba za iz­vla­če­nje ili uto­var vo­zi­la mo­ra upo­tri­je­bi­ti di­za­li­cu – u tom će­te slu­ča­ju, na­ime, pla­ti­ti 1250 ku­na. Ako vam se auto­mo­bil ko­jim slu­ča­jem “od­lu­čio” pok­va­ri­ti ti­je­kom no­ći (od 22 do 6 sa­ti), ne­dje­ljom, dr­žav­nim praz­ni­kom ili blag­da­nom, imaj­te na umu da vuč­ne služ­be za­ra­ču­na­va­ju nak­na­du ko­ja os­nov­nu ci­je­nu po­ve­ća­va za 30 pos­to. U sva­kom slu­ča­ju, us­lu­ge vuč­nih služ­bi ni­su jef­ti­ne. Sre­ćom, ve­ći­ni su ri­jet­ko po­treb­ne.

Us­lu­gu is­ta­ka­nja po­greš­no uto­če­no­ga go­ri­va pla­tit će­te 435 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.