Na pre­mi­je­ri fil­ma o Mi­ji Čo­rak i nje­zi­na kći

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (vb)

Pre­mi­jer­no pri­ka­zi­va­nje do­ku­men­tar­nog fil­ma “Mia, a Dan­cer’s Jo­ur­ney” naj­za­nim­lji­vi­ji je sa­dr­žaj ovo­go­diš­njeg Brod­skog glaz­be­nog lje­ta, ko­je će od 7. lip­nja do 29. sr­p­nja po­nu­di­ti niz raz­no­vr­s­nih pro­gra­ma za sve uz­ras­te. Oče­ku­je se ka­ko će sve­ča­noj pre­mi­je­ri pri­če o naj­ve­ćoj hr­vat­skoj ba­le­ri­ni svih vre­me­na Mi­ji Čo­rak Sla­ven­skoj u nje­zi­nu rod­nom Sla­von­skom Bro­du pri­sus­tvo­va­ti i nje­zi­na kći Ma­ria Ra­mas, ko­ja pot­pi­su­je sce­na­rij i re­ži­ju do­ku­men­tar­nog fil­ma “Mia, a Dan­cer’s Jo­ur­ney” kao i dio film­ske eki­pe iz Los An­ge­le­sa.

Bro­đan­ka Mia Čo­rak Sla­ven­ska bi­la je pr­va hr­vat­ska pri­ma­ba­le­ri­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.