Sim­fo­nij­ski or­kes­tar HRT-a za­klju­ču­je se­zo­nu

U čast Da­na Ta­li­jan­ske Re­pu­bli­ke na po­zor­ni­ci Li­sin­skog uz ta­li­jan­skog di­ri­gen­ta bit će i gla­so­vi­ti pi­ja­nist An­drea Luc­c­he­si­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net Bra­ni­mir Po­fuk ZAGREB

Za­vr­še­tak kon­cert­ne se­zo­ne, kad su or­kes­tri po­sri­je­di, obi­lje­ža­va glaz­ba An­to­ni­na Dvořa­ka. No­vi šef- di­ri­gent Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je Da­vid Dan­z­mayr, ko­ji služ­be­no na no­vu duž­nost stu­pa u ruj­nu ove go­di­ne, oda­brao je proš­log pet­ka, za po­s­ljed­nji kon­cert ovo­se­zon­skih fil­har­mo­nij­skih cik­lu­sa, Dvořa­ko­vu po­pu­lar­nu De­ve­tu sim­fo­ni­ju. A ovog če­t­vrt­ka, 3. lip­nja, pu­bli­ci i glaz­be­ni­ci­ma jed­na­ko omi­lje­nom Osmom sim­fo­ni­jom ve­li­kog Če­ha svo­ju se­zo­nu Maj­stor­skog cik­lu­sa u Li­sin­skom za­klju­čit će i Sim­fo­nij­ski or­kes­tar HRT-a pod rav­na­njem svog še­fa-di­ri­gen­ta En­ri­ca Din­da. Ta­li­jan­ski ma­es­tro pre­uzeo je umjet­nič­ko vod­stvo sim­fo­ni­ča­ra HRT-a na po­čet­ku ove se­zo­ne i svo­jim je kon­cer­ti­ma re­do­vi­to odu­šev­lja­vao pu­bli­ku te po­di­zao kva­li­te­tu, en­tu­zi­ja­zam i sa­mo­svi­jest glaz­be­ni­ka. Or­kes­tar će sa svo­jim še­fom-di­ri­gen­tom ujed­no sim­bo­lič­no pros­la­vi­ti i ve­li­ki dr­žav­ni praz­nik ko­ji na dan odr­ža­va­nja kon­cer­ta sla­vi Din­do­va do­mo­vi­na Ita­li­ja. U čast Da­na Ta­li­jan­ske Re­pu­bli­ke kon­cert će po­če­ti uver­ti­rom Ver­di­je­ve ope­re Na­buc­co, dok će se kao so­list u Pe­tom kla­vir­skom kon­cer­tu Ludwi­ga van Be­et­ho­ve­na na po­zor­ni­cu Li­sin­skog na­kon du­go vre­me­na vra­ti­ti gla­so­vi­ti ta­li­jan­ski pi­ja­nist An­drea Luc­c­he­si­ni.

Šef-di­ri­gent i vi­olon­če­list En­ri­co Din­do zna odu­še­vi­ti pu­bli­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.