Di­je­li ih 40 km i na­vi­jač­ka mrž­nja, a spa­ja­ju ih – tre­ne­ri!

Osi­je­kov tre­ner Ze­kić za­bi­jao je za Ci­ba­li­ju, a Ci­ba­li­jin Mr­šić za Osijek

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić, Bra­ni­mir Bra­da­rić sport@ve­cer­nji.net OSIJEK i VIN­KOV­CI

Igra­či su na­pra­vi­li svo­je i klub vra­ti­li ta­mo gdje i pri­pa­da. Sa­da je na upra­vi, Gra­du, žu­pa­ni­ji i tvrt­ka­ma da se po­ka­žu, ka­že Stan­ko Mr­šić Vra­ća se der­bi rav­ni­ce! Na­kon tri go­di­ne Osijek i Ci­ba­lia opet će igra­ti dvo­bo­je za no­go­met­ni pri­mat u Sla­vo­ni­ji, re­gi­onal­ni der­bi ka­kav ne pos­to­ji drug­dje u HNL-u. Osijek i Vin­kov­ce di­je­li tek ne­što vi­še od 40 km i za­to je odu­vi­jek bi­lo važ­no po­ka­za­ti tko je gaz­da u dvo­ri­štu, utak­mi­ce dva naj­ve­ća sla­von­ska no­go­met­na klu­ba ipak su vi­še od igre.

Do­đe i 3000 na­vi­ja­ča

Od­nos Osi­je­ka i Ci­ba­li­je op­te­re­ćen je re­po­vi­ma fa­moz­nog fi­na­la Ku­pa iz 1999. (ko­ji je Osijek do­bio zlat­nim go­lom u pro­du­žet­ku uz dva is­klju­če­na igra­ča Ci­ba­li­je) i ve­li­kim lo­kal­nim ri­va­li­te­tom ko­ji po­ne­kad pre­la­zi i gra­ni­cu uku­sa. Ta­ko su u po­lu­fi­na­lu Ku­pa 2012. vin­ko­vač­ki Ul­tra­si osječ­ku Ko­hor­tu do­če­ka­li – iz­me­tom. Ogra­du tri­bi­na vin­ko­vač­kog sta­di­ona na ko­ji­ma je bi­la smje­šte­na Ko­hor­ta pre­ma­za­li su iz­me­tom, a on­da to pros­la­vi­li uz tran­s­pa­rent “Shit Hap­pens, de­ar Ko­hor­ta”. Ipak, osječ­ka Ko­hor­ta za­do­volj­na je što će se na­po­kon gle­da­ti slavonski der­bi. – Bo­lje Ci­ba­lia ne­go Ši­be­nik – ko­men­ti­ra pred­sjed­nik Udru­ge na­vi­ja­ča “Ko­hor­ta” Ivi­ca Po­lih ras­plet u Dru­goj HNL. – Ne mo­ra­mo da­le­ko ići na go- sto­va­nje, a i mi ka­da gos­tu­je­mo na Šu­bi­ćev­cu, bu­de 200-300 na­vi­ja­ča na tri­bi­na­ma, dok u Vin­kov­ci­ma ka­da do­la­zi Osijek njih 3000, od če­ga ba­rem 400 Osje­ča­na. Utak­mi­ca s Ci­ba­li­jom ipak je ne­što po­seb­no, vo­li­mo uvi­jek ka­da po­bi­je­di­mo su­sje­de – do­da­je Po­lih. Ipak, is­to­vre­me­no su Osijek i Ci­ba­lia bli­ski­ji ne­go što bi to mno­gi na­vi­ja­či že­lje­li priz­na­ti. Mno­gi su igra­či stvo­re­ni u jed­nom sla­von­skom pr­vo­li­ga­šu igra­li za dru­gog, čak i u ne­tom za­vr­še­noj se­zo­ni u ka­dru Ci­ba­li­je bi­la su tro­ji­ca no­go­me­ta­ša od­go­je­nih u Grad­skom vr­tu – To­ma­še­vić, Plum i Mi­šić – dok je u pret­hod­noj se­zo­ni dres Osi­je­ka no­sio Vin­kov­ča­nin Ču­ljak. Uos­ta­lom, da­naš­nji tre­ner bi­je­lo-pla­vih, ro­đe­ni Osje­ča­nin Zo­ran Ze­kić u se­zo­ni 2006./2007. go­lo­vi­ma je spa­sio pr­vo­li­ga­ški sta­tus Vin­kov­ča­ni­ma, dok je Stan­ko Mr­šić, ina­če vin­ko­vač­ki zet, sje­dio na klu­pi Osi­je­ka pre­dvo­đe­nog Ne­na­dom Bje­li­com u naj­bo­ljoj je­se­ni u po­vi­jes­ti klu­ba, u ko­joj su bi­je­lo-pla­ve tek mi­nu­te di­je­li­le od pro­lje­ća u Eu­ro­pi. – Utak­mi­ce s Di­na­mom i Haj­du­kom, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko ta­da bi­li ja­ki, zna­či­le su ve­li­ki in­te­res me­di­ja i na­vi­ja­ča. Ipak, me­đu­sob­ne utak­mi­ce Ci­ba­li­je i Osi­je­ka uvi­jek su do­no­si­le ne­što vi­še. O nji­ma se tjed­ni­ma go­vo­ri­lo – ka­že Stan­ko Mr­šić ko­ji je ne­dav­no Ci­ba­li­ju po­nov­no uveo u Pr­vu HNL. Mr­šić ja­ko do­bro zna ko­li­ko te utak­mi­ce zna­če i za Osijek i za Ci­ba­li­ju jer je kao tre­ner ra­dio u oba klu­ba. – Oče­ku­jem i da­lje pra­ve mu­ške utak­mi­ce. Sa­mo da sve bu­de u gra­ni­ca­ma do­zvo­lje­no­ga – is­ti­če Mr­šić. Idu­ću se­zo­nu slavonski pr­vo­li­ga­ši do­če­ku­ju u raz­li­či­tom ras­po­lo- že­nju. I dok je Osijek stao na no­ge obil­nom fi­nan­cij­skom injek­ci­jom no­vih vlas­ni­ka ko­ji su vra­ti­li du­go­ve i osi­gu­ra­li re­kor­dan pro­ra­čun u klup­skoj po­vi­jes­ti, Ci­ba­lia će se mo­ra­ti sna­la­zi­ti i iz­na­ći na­či­na ka­ko po­kr­pa­ti se­zo­nu.

Pu­no se još mo­ra na­pra­vi­ti

Osijek je, još dok je se­zo­na tra­ja­la, tro­go­diš­njim ugo­vo­rom po­t­vr­dio nas­ta­vak su­rad­nje sa Zo­ra­nom Ze­ki­ćem, a Stan­ka Mr­ši­ća tek oče­ku­ju raz­go­vo­ri s upra­vom klu­ba. Iskus­ni tre­ner ka­že da bi ra­do os­tao u Vin­kov­ci­ma jer ga mno­go to­ga ve­že za Vin­kov­ce gdje je igrao, ra­dio kao tre­ner, ali i ra­to­vao. Ne kri­je ka­ko od upra­ve oče­ku­je da se mno­ge stva­ri sa­da ka­da se klub pla­si­rao u elit­ni raz­red hr­vat­skog no­go­me­ta, što je i bio os­nov­ni cilj, pos­lo­že i sta­ve na svo­je mjes­to. Ka­že i ka­ko igra­či­ma tre­ba is­pla­ti­ti du­go­va­nja, osi­gu­ra­ti kva­li­tet­ne pri­pre­me, ali i po­ja­ča­ti mom­čad u svim li­ni­ja­ma ka­ko bi bi­li kon­ku­rent­ni u Pr­voj HNL. U su­prot­nom, Ci­ba­lia bi se eks­pres­no mo­gla vra­ti­ti u ni­ži rang, – Pu­no to­ga se mo­ra na­pra­vi­ti, a ja­ko je ma­lo vre­me­na. Igra­či su na­pra­vi­li svo­je i klub, una­toč te­ško­ća­ma, vra­ti­li ta­mo gdje i pri­pa­da. Sa­da je na upra­vi, Gra­du, žu­pa­ni­ji i tvrt­ka­ma iz ovo­ga di­je­la Hr­vat­ske da se po­ka­žu. Straš­no bi bi­lo kad bi Ci­ba­lia igra­la sa­mo jed­nu se­zo­nu u Pr­voj HNL. Pri­mje­ra ra­di, Osijek ima sve ri­je­še­no, ta­ko da vje­ru­jem da će već ove go­di­ne bi­ti uz bok na­šim naj­ja­čim klu­bo­vi­ma – za­klju­čio je Mr­šić. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!

Dvo­boj s Ci­ba­li­jom ne­što je po­seb­no, vo­li­mo po­bi­je­di­ti su­sje­de, ka­že vo­đa Ko­hor­te Ivi­ca Po­lih

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Ci­ba­lia je re­mi­jem na Šu­bi­ćev­cu pro­tiv Ši­be­ni­ka iz­bo­ri­la po­vra­tak u Pr­vu HNL na­kon tri go­di­ne Utak­mi­ce s Di­na­mom i Haj­du­kom za­nim­lji­ve su, no sa­mo se o dvo­bo­ju Ci­ba­li­je i Osi­je­ka pri­ča tjed­ni­ma

MAR­KO MRKONJIĆ/ PIXSELL

Osijek i Ci­ba­lia su u Pr­voj HNL odi­gra­li 45 utak­mi­ca. Bi­je­lo-pla­vi su us­pješ­ni­ji s 21 po­bje­dom nas­pram 13 slav­lja Vin­kov­ča­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.