Nema smis­la bu­du li se na­vi­ja­či bo­ja­li za ži­vot

Sa­vez je pla­tio pre­vi­še kaz­na, na­da­mo se da će ra­zum prev­la­da­ti, da će to­me do­ći kraj

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sr­đan He­bar srd­jan.he­bar@ve­cer­nji.net ROVINJ

Lu­ka Mo­drić je no­go­me­taš ko­ji bi igrao baš u sva­koj od 24 re­pre­zen­ta­ci­je ko­je će bi­ti u Fran­cu­skoj. Vi­djet će­mo tko će bi­ti uz nje­ga, ka­že Ba­delj Za­gre­bač­ko “kaj” na ro­vinj­skom Tr­gu na lok­vi, dva deč­ka iz Gaj­ni­ca (Mi­lan Ba­delj i Do­ma­goj An­to­lić), s ru­ka­ma u dže­po­vi­ma, še­ta­la su pre­dve­čer gra­dom i ša­li­la se. Proš­li bi ci­me­ri iz ho­te­la “Lo­ne” pod tu­ris­te, ali ni­su bi­li u “ci­vi­lu” ne­go u HNS-ovim ma­ji­ca­ma. Ipak su pos­lov­nja­ci, tu su zbog – do­brog pos­la u Fran­cu­skoj. – Še­će­mo, to je naš na­čin opu­šta­nja. Pre­ko da­na ne­ma­mo vre­me­na, a ova­ko, pos­li­je ve­če­re, uhva­ti­mo ma­lo vre­me­na. Iz­me­đu tre­nin­ga, u pra­vi­lu, spa­va­mo ili ide­mo k “fi­zi­ću”, a to je vri­je­me za od­mo­ri­ti glavu. Ne­ki vo­le kar­ta­ti, a mi vo­li­mo pro­ći ma­lo oko­lo – pri­ča sta­ri­ji ci­mer Mi­lan Ba­delj. Te­ma za lun­go­ma­re uvi­jek ima­ju, od NK Po­nik­vi na­da­lje... Važ­ni­ja je bi­la te­ma tko će pu­to­va­ti u Fran­cu­sku a tko ne. Sje­ća se Mi­lan Ba­delj i tre­nu­ta­ka ka­da se on mo­tao oko cr­te ko­ja di­je­li pre­ko­broj­ne od put­ni­ka. Bi­lo je to stres­no.

Znam ka­ko je bi­ti na ru­bu

– I ja sam bio u tak­vim si­tu­aci­ja­ma, na ru­bu, znam ko­li­ko je to te­ško. Pri­je če­ti­ri go­di­ne uo­či Eura te pri­je dvi­je go­di­ne uo­či SP-a. I kod Sla­ve­na Bi­li­ća i kod Ni­ke Ko­va­ča, ali sam ipak upao u taj vlak. Do­živ­lja­vao sam ta­da sva­ki tre­ning kao utak­mi­cu, čim bih po­gri­je­šio, po­mis­lio bih – pa ne­će valj­da ova ma­la gre­ška bi­ti od­lu­ču­ju­ća za mo­ju bu­duć­nost. Za ve­z­nja­ka Fi­oren­ti­ne, eto, situacija se pro­mi­je­ni­la. I naj­ve­ći auto­ri­tet na nje­go­voj po­zi­ci­ji, ve­li­ki Žu­ti, tvr­di da on mo­ra igra­ti. – Kad me Pro­si­neč­ki hva­li... e, to je ve­li­ka stvar. Pro­šao sam sva­šta u ka­ri­je­ri, bi­lo je pa­do­va, a sad sam do­šao do to­ga da me ci­je­ne u vlas­ti­toj dr­ža­vi, što ni­je čest slu­čaj. Ko­ja je Ba­de­ljo­va li­panj­ska sud­bi­na? Su­de­ći pre­ma vi­đe­nom, iz­bor­nik tra­ži “trav­na­tog ci­me­ra” Lu­ki Mo­dri­ću, na po­zi­ci­ji li­je­vog de­fen­ziv­nog vez­nog. Jed­na op­ci­ja je upra­vo Ba­delj, a dru­ga Mar­ce­lo Bro­zo­vić. – Vi­dje­li ste tu me­ne? Mo­drić bi igrao u bi­lo ko­joj re­pre­zen­ta­ci- ji svi­je­ta, a jas­no je da mu tre­ba net­ko tko će mu po­mo­ći. A tko će to bi­ti, ho­će li ga net­ko ras­te­re­ti­ti ili će igra­ti s ne­kim tko će mu po­mo­ći gra­di­ti na­pa­dač­ke ak­ci­je, o to­me od­lu­ču­je šef. Uos­ta­lom, to ovi­si i o pro­tiv­ni­ku – ka­že za­gre­bač­ki maj­stor de­fen­zi­ve. U tom nje­go­vu od­go­vo­ru i le­ži ključ, pro­tiv Tur­ske ili Če­ške mo­gao bi igra­ti Broz, a pro­tiv Špa­njol­ske – Ba­delj. Kad smo već kod ci­me­ra, s tur­skom zvi­jez­dom Ha­ka­nom Çal­ha­noğlu­om di­je­lio je du­go so­bu, deč­ki su u HSV–u čak za­jed­no tre­ni­ra­li i boks...

Pr­va je naj­bit­ni­ja

– Maj­stor je slo­bod­nj­ka. No imam za sta­rog pri­ja­te­lja iz­ne­na­đe­nje. Ko­li­ko je ta pr­va utak­mi­ca, pro­tiv Tur­ske, važ­na? – To je na­ša naj­bit­ni­ja utak­mi­ca na Eu­ru. Os­ta­ni­mo kod Pa­ri­za, ka­ko gle­da­te na pri­jet­nje te­ro­ris­ta? Bom­be su, na­ža­lost, već eks­plo­di­ra­le kraj sta­di­ona u fran­cu­skoj pri­jes­tol­ni­ci. – Ne­mo­gu­će je o to­me ne raz­miš­lja­ti. Da, pos­to­ji opas­nost. Ma­lo je reći da nam je žao, to je i tuž­no i ruž­no. Vje­ru­jem, du­bo­ko se na­dam, da ne­će bi­ti ap­so­lut­no ni­šta. Na­vi­ja­či bi tre­ba­li uži­va­ti, a ne stra­ho­va­ti. Doš­lo je do to­ga da tre­ba bi­ti hra­bar da bi se otiš­lo na utak­mi­cu, sje­lo na tri­bi­nu... – Na­ža­lost, da. Pos­to­ji i dru­gi pro­blem, HNS-u stal­no pris­ti­žu kaz­ne. Pri­mi­je­ti­te li vi, igra­či, za vri­je­me igre do­ga­đa­je na tri­bi­na­ma, skan­di­ra­nje? – Da, ču­je­mo. Na­da­mo se da će to­me do­ći kraj. Ne mo­že se sve kon­tro­li­ra­ti, ali ipak pos­to­ji na­da da će prev­la­da­ti zdrav ra­zum.

Ha­kan Çal­ha­noğlu je sja­jan igrač, po­seb­no do­bro iz­vo­di slo­bod­ne udar­ce. Ali pri­pre­mam mu iz­ne­na­đe­nje MI­LAN BA­DELJ o ne­ka­daš­njem tur­skom su­igra­ču Kad me Pro­si­neč­ki hva­li, to je ve­li­ka čast! Pro­šao sam sva­šta, ali li­je­po je da me sad ci­je­ne

Mi­lan Ba­delj: Na­dam se da će no­go­met u Fran­cu­skoj bi­ti u pr­vom pla­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.