Cvi­ta­no­vić: Ni­sam vi­še u Di­na­mu, že­lim bi­ti sa­mos­tal­ni tre­ner

De­vet go­di­na ra­dio sam u Di­na­mu, sve pro­šao, po­moć­nik sam u pr­voj mom­ča­di 2,5 go­di­ne i to je pre­vi­še – ka­že Cvi­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (rj)

Igor Cvi­ta­no­vić, ne­koć vr­hun­ski stri­je­lac pla­vih, a do ju­čer po­moć­nik Zo­ra­nu Ma­mi­ću u pr­voj mom­ča­di Di­na­ma, ne­će s pla­vi­ma kre­nu­ti u no­vu se­zo­nu. – Da, ne ra­dim vi­še u Di­na­mu. Ni­je ni­ka­kav pro­blem, jed­nos­tav­no je ri­ječ o spo­ra­zum­nom ra­ski­du. Od­lu­čio sam se za sa­mos­ta­lan rad – ka­že Igor Cvi­ta­no­vić. Zna­či li to da ima­te već ne­što u pla­nu, klub u ko­jem će­te star­ta­ti? – Ne­što imam, ali s ti­me još ne mo­gu iz­la­zi­ti u jav­nost. Od­lu­ka je ipak iz­ne­na­đu­ju­ća. – U Di­na­mu sam de­vet go­di­na i to je pu­no, pro­šao sam sve, ra­dio na po­čet­ku s Kom­lje­no­vi­ćem i Ka­sa­lom, pa vo­dio ju­ni­ore, a sad sam već dvi­je i pol go­di­ne po­moć­nik Zo­ki­ju. I dvi­je i pol go­di­ne su pu­no, sad je vri­je­me da poč­nem sa­mos­tal­no ra­di­ti. S dru­ge stra­ne žao mi je jer os­tav­ljam iz­a­zo­ve kao što su Li­ga pr­va­ka, osva­ja­nje nas­lo­va pr­va­ka. Znam da ne­će bi­ti la­ko, pos­to­ji lak­ši i te­ži put, a vi­djet će­mo ka­kav će bi­ti moj. Mo­žda me jed­nog da­na do­ve­de do to­ga da se vra­tim u Di­na­mo kao tre­ner pr­ve mom­ča­di –

za­klju­čio je Igor Cvi­ta­no­vić.

SLAVKO MIDŽOR/PIXSELL

Cvi­ta­no­vić od­la­zi na­kon de­vet go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.