Pred­sjed­ni­či­na ini­ci­ja­ti­va: Re­for­ma škol­s­tva ide da­lje bez upli­ta­nja po­li­ti­ke

Jo­kić: Do­ku­men­ti su sklo­ni do­ra­di, ako tre­ba uklju­či­ti dru­ge lju­de, i na to smo sprem­ni, ali za sa­da ne pov­la­čim zah­tjev za raz­rje­še­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ire­na Kus­tu­ra, Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Uo­či pro­s­vje­da pred­sjed­ni­ca se sas­ta­la sa Šus­ta­rom i Jo­ki­ćem ko­ji još ni­je po­vu­kao os­tav­ku, ali je spre­man na raz­go­vor

Ni­smo sprem­ni i da­lje na po­li­ti­kant­stvo u obra­zo­va­nju. Ovo je re­for­ma nas­tav­ni­ka, rav­na­te­lja, te­ta iz vr­ti­ća, ro­di­te­lja i dje­ce, re­kao je Jo­kić Ut­vr­di­li smo da se ku­ri­ku­lar­na re­for­ma mo­ra nas­ta­vi­ti, ri­ječ je o bu­duć­nos­ti dje­ce i do­mo­vi­ne. U jav­noj ras­pra­vi svat­ko će iz­re­ći svo­je miš­lje­nje, pa i po­li­ti­ča­ri. Kao pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke obve­zu­jem se da ću uči­ni­ti sve da ot­klo­nim po­li­tič­ke utje­ca­je na pro­ces ku­ri­ku­lar­ne re­for­me – ka­za­la je ju­čer pred­sjed­ni­ca Ko- lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na­kon sas­tan­ka s mi­nis­trom obra­zo­va­nja Pre­dra­gom Šus­ta­rom i vo­di­te­ljem ku­ri­ku­lar­ne re­for­me Bo­ri­som Jo­ki­ćem. Šus­tar je is­tak­nuo da je važ­no da se uo­či pro­s­vje­da, ko­ji vi­di kao po­dr­šku, smi­ri sta­nje. – Ni­kak­va uz­ne­mi­ra­va­nja jav­nos­ti ni­su po­treb­na. Po­dr­šku bih pro­gla­sio fe­štom u ko­joj tre­ba uži­va­ti i ni na ko­ji na­čin ma­ni­pu­li­ra­ti onim što je važ­no u na­šem druš­tvu – na­gla­sio je Šus­tar.

Po­ku­šaj pri­sva­ja­nja

Jo­kić je za­hva­lio na ini­ci­ja­ti­vi za sas­ta­nak, do­dav­ši da su sprem­ni da­ti do­dat­ne sa­vje­te. – Ali ni­smo sprem­ni i da­lje na po­li­ti­kant­stvo u obra­zo­va­nju. Ova re­for­ma je re­for­ma nas­tav­ni­ka, rav­na­te­lja, te­ta iz vr­ti­ća, ro­di­te­lja i dje­ce i kao tak­va je­di­na ima smis­la – is­tak­nuo je Jo­kić i do­dao: – Do­ku­men­ti su sklo­ni do­ra­di,

ako tre­ba uklju­či­ti dru­ge lju­de, i na to smo sprem­ni, ali in­zis­ti­ra­mo na od­mi­ca­nju po­li­ti­kant­stva od obra­zo­va­nja. Stru­ka uvi­jek tre­ba bi­ti is­pred po­li­ti­ke, a ako ne bu­de ta­ko, ovaj se pro­ces ne­će mo­ći nas­ta­vi­ti – za­klju­ču­je Jo­kić. Sas­ta­nak vi­di kao po­če­tak di­ja­lo­ga, ali za sa­da ne pov­la­či zah­tjev za raz­rje­še­nje. Na da­naš­njim pro­s­vje­di­ma po­dr­ške ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi ne bi smje­lo bi­ti po­li­ti­ke ni po­li­tič­kih po­ru­ka. Po­ru­či­li su to ju­čer pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta, udru­ga ci­vil­nog druš­tva i pos­lo­da­va­ca is­ti­ču­ći da ne oče­ku­ju po­dr­šku po­li­tič­kih stra­na­ka te su po­zva­li gra­đa­ne da se pri­klju­če pro­s­vje­di­ma. – Vri­je­me je da gra­đa­ni do­đu na pro­s­vje­de i ta­ko sa­mi utje­ču na svo­ju stvar­nost. Iz­bo­ri­ma se to ne mo­že na­pra­vi­ti jer nit­ko od po­li­ti­ča­ra ni­je is­tin­ski re­for­m­ski ori­jen­ti­ran – ka­že Vi­lim Ri­bić iz Ma­ti­ce hr­vat­skih sin­di­ka­ta. Sa­nja Šprem iz Sin­di­ka­ta uči­te­lja sma­tra da tre­ba pre­ki­nu­ti sa­daš­nju si­tu­aci­ju u ko­joj su uči­te­lji bi­ro­kra­ti, a dje­ca štre­be­ri. Sin­di­kal­ni čel­ni­ci tvr­de da ti­su­će lju­di naj­av­lju­ju do­la­zak na Trg ba­na Je­la­či­ća. Čel­nik škol­skog sin­di­ka­ta “Pre­po­rod” Želj­ko Sti­pić na ko­men­ta­re di­je­la jav­nos­ti da je pro­s­vjed po­li­tič­ki obo­jen priz­na­je: “Nema pro­s­vje­da ko­ji nema i do­zu po­li­tič­ke ko­no­ta­ci­je”, ali i is­ti­če da se ne­će do­pus­ti­ti da ga svo­ja­ta bi­lo ko­ja po­li­tič­ka op­ci­ja jer “pu­tra na gla­vi kad je u pi­ta­nju obra­zo­va­nje ima­ju po­djed­na­ko”. Sti­pić za­mje­ra še­fu SDP-a Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću po­ku­šaj pri­sva­ja­nja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me i Bo­ri­sa Jo­ki­ća. – Kad se već hva­li Jo­ki­će­vim oda­bi­rom, bi­lo bi po­šte­no da se po­hva­li i dvos­tru­kim, dvoz­na­men­kas­tim sma­nje­njem uči­telj­skih pla­ća, prav­nim na­si­ljem nad ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma, “pod­ma­zi­va­njem” stra­nač­kih taj­kun­či­ća kroz po­ku­šaj uvo­đe­nja out­so­ur­cin­ga. Od onog tko za obra­zo­va­nje ni­je ni­šta uči­nio u svom man­da­tu bi­lo bi po­šte­no da se obra­zo­va­njem ne ko­ris­ti u po­ku­ša­ju po­vrat­ka na vlast – žes­tok je Sti­pić.

Iz­nad po­li­tič­kih gar­ni­tu­ra

U or­ga­ni­za­ci­ji ini­ci­ja­ti­ve “Hr­vat­ska mo­že bo­lje” pro­s­vje­di po­dr­ške re­for­mi obra­zo­va­nja odr­žat će se u 13 na­ših gra­do­va (Za­gre­bu, Kri­žev­ci­ma, Va­ra­ždi­nu, Pu­li, Po­re­ču, Ri­je­ci, Za­dru...) te u Lon­do­nu, Pa­ri­zu, Ber­li­nu, Bu­dim­pe­šti, Bruxel­le­su, Šan­ga­ju i Do­hi. – Ovo je ide­ja ko­ja po­ka­zu­je da se Hr­vat­sku opet mo­že uje­di­ni­ti jer je ide­ja ci­je­le ku­ri­ku­lar­ne re­for­me bi­la nad­stra­nač­ka. Lju­di­ma je oči­to dos­ta da im lo­še po­li­ti­ke uprav­lja­ju ži­vo­ti­ma te su shva­ti­li da je obra­zo­va­nje iz­nad svih po­li­tič­kih gar­ni­tu­ra i nji­ho­vih po­li­tič­kih in­te­re­sa – ka­že Da­ne­la Ža­gar iz ini­ci­ja­ti­ve, dok je vi­zu­al­na umjet­ni­ca Ni­ka Ra­dić iz Ber­li­na po­ru­či­la: “I mi će­mo u Ber­li­nu da­ti po­dr­šku pro­s­vje­du u Hr­vat­skoj jer nam je sta­lo do to­ga što se do­ga­đa u na­šoj zem­lji. Ne ra­zu­mi­jem se pre­vi­še u škol­ske ku­ri­ku­lu­me, no sve mi se či­ni da se ni mi­nis­tar obra­zo­va­nja u to pre­vi­še ne ra­zu­mi­je. Ti­me bi se tre­ba­li ba­vi­ti struč­nja­ci, i to na slo­bo­dan na­čin bez po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka”.

Pro­s­vjed po­dr­ške ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi odr­žat će se da­nas u 13 hr­vat­skih i se­dam svjet­skih gra­do­va me­đu ko­ji­ma su i Šan­gaj i Do­ha Za mi­nis­tra pro­s­vjed je “fe­šta” Po­dr­šku bih pro­gla­sio fe­štom u ko­joj tre­ba uži­va­ti i ni na ko­ji na­čin ma­ni­pu­li­ra­ti onim što je važ­no u na­šem druš­tvu, na­gla­sio je Šus­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.