Ni­smo za­do­volj­ni na­šim škol­s­tvom i že­li­mo re­for­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano -

Ci­je­la mo­ja obi­telj i ja svim srcem po­dr­ža­va­mo pro­s­vjed jer tre­ba reći stop op­te­re­ći­va­nju dje­ce. GABI NOVAK glaz­be­ni­ca Školstvo nig­dje ne smi­je bi­ti di­ri­gi­ra­no po­li­ti­kom. Ovo ni­je po­li­tič­ki, već gra­đan­ski pro­s­vjed lju­di ko­ji mis­le svo­jom gla­vom. NINA VIOLIĆ glu­mi­ca Ići ću na pro­s­vjed jer kao gra­đa­nin i ro­di­telj sma­tram da situacija s pro­ved­bom obra­zov­ne re­for­me ni­je dobra. EMIL TEDESCHI po­du­zet­nik Sve što že­lim reći o to­me za­što podržavam ovaj pro­s­vjed reći ću ti­je­kom nas­tu­pa na sa­mom pro­s­vje­du. MILE KEKIN glaz­be­nik iz Hlad­nog pi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.