200 kn

U MOLYDONU STO­JI SER­VIS KLI­MA URE­ĐA­JA

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Ovu us­lu­gu nu­de na vi­še lo­ka­ci­ja: u pos­lov­ni­ca­ma Za­gor­ska, Se­sve­te i Sav­ska. Da ima pro­ble­ma s kli­ma­ti­za­cij­skim ure­đa­jem auto­mo­bi­la, vo­za­či shva­te kad on pres­ta­ne ra­di­ti, kad smr­di ili ne hla­di do­volj­no. No kli­ma­ti­za­cij­ski ure­đaj vo­zi­la ta­ko­đer tre­ba re­dov­nu pro­vje­ru. Kod do­pu­na kli­me, što je naj­češ­ći ser­vis ove vr­ste, ser­vi­se­ri Molydo­na us­lu­gu na­pla­ću­ju pre­ma utro­še­nim ko­li­či­na­ma pli­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.