1 ku­na

ZA PREVENTIVNI PRE­GLED AUTO­MO­BI­LA

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

osim u ov­la­šte­nim ser­vi­si­ma za ne­ko­li­ko auto­mo­bil­skih mar­ki, do­volj­na je i u ne­kim neo­v­la­šte­nim ser­vi­si­ma. Me­đu neo­v­la­šte­nim ser­vi­si­ma – dak­le ser­vi­si­ma iz­van ov­la­šte­nih mre­ža u ko­ji­ma odr­ža­va­ju vo­zi­la svih mar­ki – tre­nu­tač­no su naj­poz­na­ti­ji Ne­os­tar i Molydon. U Ne­os­ta­ru preventivni pre­gled sto­ji jed­nu ku­nu, a pre­gled pri­je teh­nič­kog pre­gle­da va­lja pla­ti­ti de­vet ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.