TLAK U GU­MA­MA PRILAGODITE NATOVARENOM AUTOMOBILU

Vecernji list - Hrvatska - - Praktična Srijeda | Pripremite auto za ljeto -

Tlak zra­ka u gu­ma­ma ne­što je na što vo­za­či sva­ka­ko tre­ba­ju obra­ti­ti po­zor­nost, po­seb­no pri­je od­la­ska na du­ži put. Na­ža­lost, mno­gi ne obra­ća­ju po­zor­nost na či­nje­ni­cu da je auto­mo­bil na­to­va­ren put­ni­ci­ma i stva­ri­ma te da nje­go­voj no­voj te­ži­ni tre­ba pri­la­go­di­ti tlak u gu­ma­ma. Ne­ri­jet­ko se do­ga­đa da vo­za­či od­la­ze na auto­ces­tu pre­to­va­re­ni i s pre­ni­skim tla­kom

u gu­ma­ma. U toj si­tu­aci­ji mo­že do­ći do unu­tar­njeg ošte­će­nja (pre­gri­ja­va­nje) pne­uma­ti­ka. Prak­sa je po­ka­za­la da u Hr­vat­skoj vo­za­či ja­ko ri­jet­ko kon­tro­li­ra­ju tlak u gu­ma­ma. Pri kup­nji gu­ma vr­lo im je “bit­na” DOT oz­na­ka na gu­mi, a s dru­ge su stra­ne u sta­nju oti­ći na put s obi­te­lji s ne­is­prav­nom ra­zi­nom tla­ka u gu­ma­ma. Gu­me su kontakt-toč­ke iz­me­đu auta i ces­te i važ­no je da bu­du adek­vat­no na­pum­pa­ne. Ljet­ne gu­me sas­ta­vom su tvr­đe i čvr­š­će od zim­skih pa vož­nja na zim­skim gu­ma­ma u to­pli­jem di­je­lu go­di­ne ni­je dobra ide­ja. Na­ime, od­lu­či­te li za­dr­ža­ti zim­ske gu­me na automobilu, put ko­če­nja bit će du­ži, gu­me će bi­ti buč­ni­je i br­že će se tro­ši­ti. Ljet­ne gu­me ta­ko­đer bo­lje “tje­ra­ju” vo­du is­pod gaz­ne po­vr­ši­ne, pa je s nji­ma vož­nja si­gur­ni­ja i za kiš­nih da­na. Zim­ske gu­me sto­ga ski­ni­te s vo­zi­la, očis­ti­te ih, za­šti­ti­te i spre­mi­te za idu­ću zi­mu.

Lo­ša hr­vat­ska prak­sa Is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da na­ši vo­za­či pre­ri­jet­ko kon­tro­li­ra­ju gu­me

Uto­ri na gu­ma­ma Ni­je sve u čvr­sto­ći smje­se. Uto­ri na ljet­nim gu­ma­ma bo­lje odvo­de vo­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.