Tri­de­set go­di­na mla­đa su­pru­ga Ron­ni­eja Wo­oda ro­di­la bli­zan­ke

Gi­ta­rist Rol­ling Sto­ne­sa na­pu­nit će 69 go­di­na, već je otac če­tve­ro dje­ce i djed de­ve­te­ro unu­ča­di

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Gi­ta­rist Rol­ling Sto­ne­sa Ron­nie Wo­od, ko­ji će u sri­je­du pros­la­vi­ti 69. ro­đen­dan, i nje­go­va su­pru­ga u po­ne­dje­ljak su do­bi­li bli­zan­ke, obja­vio je glas­no­go­vor­nik slav­nog ro­ke­ra. “Sal­ly i Ron­nie Wo­od s ve­se­ljem vam jav­lja­ju da su do­bi­li bli­zan­ke, Gra­cie Ja­ne (2,72 kg) i Ali­ce Ro­se (2,58 kg). Dje­voj­či­ce su ro­đe­ne 30. svib­nja u 22.30. Sa­vr­še­ne su”, obja­vio je gi­ta­ris­tov agent u pri­op­će­nju. Ron­nie Wo­od već je otac če­tve­ro dje­ce i djed de­ve­te­ro unu­ča­di. Vjen­čao se sa Sal­ly Hump­hreys (37), ka­za­liš­nom pro­du­cen­ti­com, u pro­sin­cu 2012., a kum im je bio Rod Stewart.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.