Na os­nov­noj lis­ti i li­jek za aler­gi­ju na ubo­de ku­ka­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok)

Na os­nov­nu se lis­tu li­je­ko­va stav­lja osam no­vih li­je­ko­va, a na do­pun­sku šest, od­lu­či­lo je Uprav­no vi­je­će HZZO-a. Na os­nov­noj je lis­ti sa­da i adre­na­lin­ski auto­injek­tor, va­žan za sa­mo­li­je­če­nje kod aler­gi­je na aler­ge­ne, npr. ubo­de ili ugri­ze ku­ka­ca, hra­nu ili li­je­ko­ve, ko­ji tre­nu­tač­no spa­ša­va ži­vot. Tu je i no­vi pri­pra­vak ljud­ske plaz­me, pa li­po­so­mal­ni dok­so­ru­bi­cin za li­je­če­nje me­tas­tat­skog kar­ci­no­ma doj­ke, cef­ta­zo­lan s ta­zo­bak­ta­mom kao re­zerv­ni an­ti­bi­otik, fu­si­dat­na ki­se­li­na pro­tiv kož­nih in­fek­ci­ja i dr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.