Be­ljak: Pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri do­bri kad vlast ne funk­ci­oni­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­nik Hrvatske se­ljač­ke stran­ke (HSS) Kre­šo Be­ljak, ko­ji je vi­še pu­ta u zad­nje vri­je­me ko­ke­ti­rao naj­a­va­ma no­vih, pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra, ju­čer je pak ka­zao da oni ne bi bi­li do­bri za Hr­vat­sku. Jer pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri, do­dao je, uvi­jek zna­če da stva­ri ne va­lja­ju i ne funkcioniraju. – Ali, s dru­ge stra­ne, ako se stva­ri ne po­kre­nu s mr­tve toč­ke, ako se već jed­nom ne poč­ne ra­di­ti, ako ne do­đe do su­gla­sja u Vla­di, on­da su upra­vo pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri naj­po­šte­ni­je i je­di­no rje­še­nje. Osim to­ga, i gra­đa­ni nam u zad­njim is­tra­ži­va­nji­ma to sa­mi po­ru­ču­ju – ka­že Kre­šo Be­ljak.

An­ke­te po­ka­zu­ju da bi SDP part­ne­ra mo­rao na­ći u Mos­tu ili u Ži­vom zi­du, a mo­žda i u obo­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.