NE­MA SMISLA IĆI NA IZ­BO­RE RA­DI REPRIZE!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pola je go­di­ne od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, a an­ke­te ka­žu da bi Hr­va­ti opet na iz­bo­re. Ova Vla­da još ni­je ni kons­tru­ira­na, ali ide na živ­ce. Pa će­mo nes­po­sob­ne po­li­ti­ča­re kaz­ni­ti, a vo­lja bi­ra­ča do­vest će spo­sob­ni­je!? A je li? A tko to jam­či? Na­pro­tiv, naj­re­al­ni­je je da bi odr­ža­va­njem no­vih iz­bo­ra u is­tim uvje­ti­ma bi­li pos­tig­nu­ti slič­ni re­zul­ta­ti. Sa­mo bi se, vje­ro­jat­no, umjes­to HDZ-a u ne­mo­gu­ćoj po­zi­ci­ji da sas­ta­vi Vla­du na­šao SDP. Pa bi mo­rao ko­ali­ra­ti s de­set stra­na­ka ka­ko bi sku­cao 76 pot­pi­sa, a Mi­la­no­vić pre­go­va­ra­ti s, re­ci­mo, Sin­či­ćem iz Ži­vog zi­da da sku­pi ve­ći­nu. Pa bi­smo za­pra­vo sa­mo gle­da­li re­pri­zu. Pos­to­ji vje­ro­jat­nost da bi­smo s no­vim iz­bor­nim cik­lu­som uš­li u no­vo bez­vlaš­će od idu­ćih 6 do 9 mje­se­ci, s opas­nos­ti da na kra­ju re­zul­tat bu­de is­ti – neo­dr­ži­va Vla­da. A ne­ma smisla ići na iz­bo­re ra­di iz­bo­ra. Da je doš­lo do ne­kak­vih tek­ton­skih po­ma­ka u bi­rač­kom ras­po­lo­že­nju, e, on­da da. No, an­ke­te po­ka­zu­ju da su na­ši bi­ra­či i da­lje sklo­ni ek­shi­bi­ci­ja­ma. I po­ve­lik su broj gla­so­va opet sprem­ni da­ti – pu­ber­te­tli­ja­ma u po­li­ti­ci. An­ke­te ka­žu da će sa­da ma­lo kaz­ni­ti Most, no pre­ta­ču gla­so­ve Ži­vom zi­du. Dak­le, oni­ma za ko­je već svi zna­mo da će bi­ti još “div­lji­ji” i nes­prem­ni­ji za bi­lo ka­kav do­go­vor o Vla­di. Pa, ko­me on­da da­ti glas, ako že­liš kaz­ni­ti bi­lo SDP bi­lo HDZ, a be­das­to je da­ti oni­ma ko­ji će uvi­jek bi­ti kon­tra svih? I bi­ra­či ima­ju svoj dio od­go­vor­nos­ti. Če­mu, dak­le, ići na iz­bo­re ko­ji bi, za­sad, za­do­vo­lji­li tek po­li­tič­ke ma­zo­his­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.