Most je bio br­zo­plet, HDZ je u sta­nju nuž­ne obra­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

S Vla­di­mi­rom Šek­som, po­li­tič­kim do­aje­nom, raz­go­va­ra­li smo o ak­tu­al­noj kri­zi vlas­ti.

Kri­za vlas­ti je na vr­hun­cu, mo­že li Vla­da pre­ži­vje­ti ili su no­vi iz­bo­ri ne­iz­bjež­ni?

Kri­za je u fi­na­lu, sla­žem se, a ne bu­du li iz­a­bra­ni su­ci Us­tav­nog su­da, ta će se kri­za pre­li­ti na sve seg­men­te druš­tva. Po­li­tič­ku i, do­đe li do nje, us­tav­nu kri­zu je­di­no mo­že raz­mr­si­ti pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ris­te­ći svo­je us­tav­ne ov­las­ti.

Ali ko­ji su mo­gu­ći sce­na­ri­ji ras­ple­ta kri­ze?

Za­ključ­no s pet­kom vi­djet će­mo, pr­vo, ho­će li bi­ti iz­a­bra­na kva­li­fi­ci­ra­na ve­ći­na us­tav­nih su­da­ca. Po­nav­ljam, ne bu­du li us­tav­ni su­ci iz­a­bra­ni, to bi bi­la ve­le­iz­daj­nič­ka neo­d­go­vr­nost Sa­bo­ra, bez­um­no Pe­trov je pr­vo tvr­dio da će Most o Ka­ra­mar­ku od­lu­či­ti na­kon od­lu­ke Po­vje­rens­tva? Most je bio br­zo­plet kad se u oči­to­va­nju Vla­de na SDPov zah­tjev za opo­ziv Ka­ra­mar­ka iz­jas­nio pro­tiv Ka­ra­mar­ka. Mo­gli su bi­ti suz­dr­ža­ni i če­ka­ti od­lu­ku Po­vje­rens­tva. Mo­gu­će da su to uči­ni­li pod pri­ti­skom jav­nos­ti jer su u Mos­tu la­ko po­vod­lji­vi pa su, vo­đe­ni na­iv­nim ide­aliz­mom sma­tra­li da će im to bi­ti ho­no­ri­ra­no. Sli­ka će se o ide­alis­ti­ma u po­li­ti­ci okre­nu­ti jer će Most is­pas­ti kriv za no­ve iz­bo­re. Ko­la­ju i in­for­ma­ci­je da se mo­žda uklju­či­la vanj­ska ru­ka pro­tiv Ka­ra­mar­ka. Jed­na­ko kao u slu­ča­ju Sa­na­der. Je li Ka­ra­mar­ko pos­tao uteg HDZ-u? HDZ-u je na­vi­je­šten po­li­tič­ki rat i čvr­sti sam za­go­vor­nik ho­mo­ge­ni­za­ci­je oko Ka­ra­mar­ka, ia­ko ni­sam nje­gov fan. HDZ mo­ra bra­ni­ti Ka­ra­mar­ka jer ti­me bra­ni i se­be. HDZ je u sta­nju nuž­ne obra­ne jer mu je ugro­žen po­li­tič­ki ži­vot.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.